Ціль сталого розвитку: Quality Education

 • Vishunka

  Додаток для вивчення мов, який за допомогою штучного інтелекту розмовлятиме та навчатиме користувача тій мові, яку він опановує.

  A language learning app that will use artificial intelligence to speak and teach the user the language they are learning.

 • Vydala Hromada

  Онлайн-сервіс, що допомагає авторам залучати фінансування, забезпечує друк, логістику до книгарень за відсоток зібраних коштів.

  An online service that helps authors attract funding, provides printing, and ensures logistics to bookstores for a percentage of the funds raised.

 • TreeD technology

  Ідея соціально шкільного підприємництва з використанням 3d-друку. Виготовлення сувенірної продукції та проведення майстер-класів.

  The idea of social school entrepreneurship using 3d printing. Production of souvenirs and masterclasses.

 • Kreativ_Zhytomyr

  Впевнені, про Житомирщину та про її митців/митчинь мають дізнатися усі, а саме тому ми запускаємо соціальне підприємництво “Kreativ_Zhytomyr” – святе місце креативної Житомирщини – проєкт, який дозволить митцям та митчиням продемонструвати жителям та гостям Житомирщини свої роботи, а також сприяти розвитку туризму у місті Житомир. Наша місія: розвиток потенціалу митців/митчинь Житомирщини шляхом задіяння їх творчості та робіт до розвитку туризму Житомирщини та формування групи товарів, що символізує Житомирщину.

  We are sure that everyone should learn about Zhytomyr region and its artists, and that is why we are launching the social enterprise “Kreativ_Zhytomyr” – the holy place of creative Zhytomyr region – a project that will allow artists and artists to demonstrate their works to the residents and guests of Zhytomyr region, as well as promote the development tourism in the city of Zhytomyr.
  Our mission: development of the potential of artists/artists of Zhytomyr region by using their creativity and works for the development of tourism in Zhytomyr region and formation of a group of products symbolizing Zhytomyr region.

 • Youth Space

  Youth Space – перший молодіжний простір/соціальний бізнес в місті Нікополь, що включає в себе: коворкінг, майданчик для подій, крамничку для хенд-мейд та арт-продаж речей, місцевих майстрів, навчальні програми Soft skills для молоді, студентів та учнів старших класів. Цей проект ми будемо запускати спільно з молодіжною радою міста до якої ми входимо. Молодіжний простір це не тільки місце для продажі або заробітку, головна мета це допомога знайти себе, надати психологічну підтримку дітям які лишилися на самоті, і дати зрозуміти що вони не одні.

  Youth Space is the first youth space/ social business in the city of Nikopol, which includes a coworking space, an event venue, a shop for handmade and art sales, local craftsmen, soft skills training programs training programs for youth, students and high school students. We will launch this project together with the city’s youth council, of which we are a member. Youth space is not only a place for to sell or earn money, the main goal is to help them to find themselves, to provide psychological support to children who are left alone, and to make them realize that they are not alone.

 • "TrueVoices"

  «TrueVoices” – це проєкт, що змінює погляди, направлений на виявлення прихованих історій реальних осіб. За кожним обличчям прихована подія, яка чекає, поки її розкажуть – досвід про подолані виклики, глибокі переконання та приховані життєві долі. Наша місія – розкрити ці надзвичайні історії завдяки Вербатім театру. Через спектр світла спрямовувати увагу глядачів на певні проблеми з метою не тільки підвищення обізнаності, а й рушія до дії та позитивних змін. «True Voices” не просто розповіді – це можливість зрозуміти та відчути силу справжного людського досвіду.

  “TrueVoices” is a transformative project dedicated to discovering the hidden narratives of real individuals. Behind every face lies a story waiting to be told – faced challenges, held beliefs, secret histories. Our mission is to reveal these extraordinary stories through verbatim theatre, using the actual words of our speakers. By shining a spotlight on their experiences, we aim to not only raise awareness but also inspire action and change. “True Voices” goes beyond storytelling; it’s a platform for understanding, empathy, and the power of authentic human experiences.

 • [math; +∞) [from mathematics to infinity]

  Компетентнісно орієнтовані курси з математики з науково обґрунтованим підходом до навчання, де діти пізнають світ та розкривають власний потенціал. Досвід та професійність команди в поєднанні з ефективними методами навчання створюють якісний продукт для українських старшокласників і допомагають їм зрозуміти математику, розвинути мислення та навчитися вчитися. Метою нашого курсу є надолуження втрат у знаннях за останні 4 роки дистанційного навчання. Ми прагнемо забезпечити учням якісне підґрунтя для ЗНО/НМТ, навчання в університеті та реального життя. [math; +∞) — відкриваємо двері в безмежний світ знань!

  [math; +∞) [from mathematics to infinity] is a competency-based math course with a scientifically based approach to learning, where children learn about the world and discover their own potential. The experience and professionalism of the team, combined with effective teaching methods, create a quality product for Ukrainian high school students and help them understand math, develop their thinking, and learn how to learn. The purpose of our course is to make up for the loss of knowledge over the past 4 years of distance learning. We strive to provide students with a quality foundation for ZNO/NMT, university studies and real life. [math; +∞) – we open the door to the boundless world of knowledge!

 • Sustainable Agency

  Sustainable Agency is the first consulting agency in Ukraine that specializes in sustainable strategy for small and medium-sized enterprises. Our vision: we strive to generate income according to the principle of 3P (People, Profit, Planet). Our mission: we work to develop and support a new generation of sustainable enterprises in Ukraine. We developed a test to identify the problems of small and medium-sized businesses. Based on it, the Sustainable Agency team will offer an individual guide to a new business strategy with elements of sustainability for your business. Sustainable strategy that comprehensively considers people, planet and profits will help not only solve the pressing problems of today, but also contribute to the long-term success of the company. Be the future, be sustainable!

  Sustainable Agency – це перша в Україні консалтингова агенція, що спеціалізується на сталому стратегуванні малих та середніх підприємств. Наше бачення: ми прагнемо генерувати дохід за принципом 3Р (People, Profit, Planet). Наша місія: ми працюємо, щоб розвивати і підтримувати нове покоління sustainable підприємств в Україні. Ми розробили тест на визначення проблем малого та середнього бізнесу. На основі нього команда Sustainable Agency запропонує індивідуальний гайд нової бізнес-стратегії з елементами sustainability для вашого бізнесу. Стале стратегування, яке всебічно враховує людей, планету та прибутки, допоможе не тільки вирішити нагальні проблеми сьогодення, а й сприятиме довготривалому успіху компанії. Be the future, be sustainable!

 • Sentio

  Sentio is a social enterprise that aims to help Ukrainian schoolchildren with vision impairment get a better learning experience at school. We develop and manufacture assistive tactile learning materials. In fact, anything that learners can interact with, take in their hands, better examine, and explore, e.g. tactile maps, globes, mock-ups of human organs and models of historical buildings. Our products will be created using 3D printing technology. Sentio will make sure every pupil in the classroom is more engaged and learns better.

  Соціальне підприємство Sentio ставить за мету допомогти дітям шкільного віку, із різним ступенем порушення зору, здобувати якісну освіту в українських загальноосвітніх школах. Ми розробляємо та виробляємо об’ємні тактильні навчальні матеріали, які сприятимуть більшому залученню у навчання та кращому засвоєнню освітнього матеріалу учнями. Наші основні освітні продукти – це вироблені за технологією 3-Д друку об’ємні тактильні мапи, глобуси, таблиці хімічних елементів, макети органів людини та моделі історичних будівель.

 • Online Course "Internet Marketing"

  The project is aimed at teaching children and young people the basics of Internet marketing. Children – project participants will master the skills of creating marketing strategies and promoting services and products through Instagram, TikTok, FaceBook and Google Ad. We have already joined the Leadership Club. Trained and mastered flexible skills: emotional intelligence, flexibility, stress resistance, complex problem solving, ideation, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social impact. We also have a youth public organization “Institute of Information Society”, which has experience in implementing projects for young people. We have experience in creating online courses on the GetCourse platform. Our team includes a  well as representatives of the target audience – young people aged 13-18. If necessary, we can attract other girls and boys who have learned flexible skills

  Проект направлений на навчання дітей та молоді основам інтернет маркетингу Діти – учасники проекту оволодіють навичками створення маркетингових стратегій та просування послуг і товарів через Instagram, TikTok, FaceBook та Google Ad. Ми вже об’єдналися у Лідерському клубі. Пройшли навчання та оволоділи гнучкими навичками: емоційний інтелект, гнучкість, стресостійкість, комплексне вирішення проблем, ідеація, критичне мислення та аналіз, креативність, орігінальність та ініціативність, лідерство та соціальний вплив. Також маємо молодіжну громадську організацію “Інститут інформаційного суспільства”, що має досвід реалізації проектів для молоді. Маємо досвід створення онлайн курсів на платформі GetCourse В нашій команді є представники цільової аудиторії – молодь 13-18 років. При необхідності можемо залучити інших дівчат та хлопців, що засвоїли гнучкі навички

   

 • Gene(ration) of Changes

  «BlackCherry Studio» from the NGO «Gene(ration) Changes» is a socially responsible school photo and video production (studio). Our vision is to create media content that solves social problems and teaches our peers to do it. Our team is young and experienced students. Our age does not exceed 18 years and we are already creating competitive content on the labor market. A year ago, we discovered a separate area of ​​our activity – master classes for our peers. We have experience in conducting 11 peer-to-peer events, creating original photo and video works by project participants, creating an individual design of a motivational calendar in cooperation with the Vinnytsia City Council and social figures of the city and Ukraine. This year, we are conducting training on a topic that is close to us – the media sphere.

  «BlackCherry Studio» від ГО «Gene(ration) of changes» — соціально відповідальний шкільний фото-відеопродакшн (студія). Наше місія полягає у створенні медіа-контенту, який вирішує соціальні проблеми та навчанні наших однолітків цьому. Наша команда – молоді та досвідчені студенти. Наш вік не перевищує 18 років і ми вже створюємо конкурентоспроможний контент на ринку праці. Рік тому ми відкрили окремий напрямок нашої діяльності – майстер-класи для однолітків. Маємо досвід проведення 11 заходів рівний-рівному, створення авторських фото- та відео робіт учасниками проекту, створення індивідуального дизайну мотиваційного календаря у співпраці з Вінницькою міською радою та громадськими діячами міста та України. Цього року ми проводимо навчання на близьку нам тему – медіасферу.

 • Financial Literacy School "Fin4youth"

  The school of financial literacy Fin4youth teaches scholars and youth based on author courses and financial board games. The team of 4 teachers and founder teach in private schools, educational centers, NGO, and CSR companies online and offline in Kyiv, Lviv, on the island of Bali. The mission of the school is financial independence for Ukrainians and the financial prosperity of Ukraine. With us, finances stop being boring and financial literacy becomes a part of your life.

  Школа фінансової грамотності Fin4youth навчає школярів та молодь на авторських курсах та фінансових настільних іграх. Команда з 4 тренерів та засновниці викладає у приватних школах, закладах освіти, НГО та компаніях з КСВ. онлайн, в Києві, Львові та на о.Балі. Місія школи – фінансова незалежність українців та фінансовий добробут України. З нами фінанси перестають бути нудними, а фінансова грамотність стає частиною вашого життя.

 • Everything is possible

  Even before the start of the full-scale war in Ukraine, the “EVERYTHING IS POSSIBLE” project was created to meet the needs of people who wanted to work on their mental and physical condition as a reflection of stress from work or various life circumstances, or to work on themselves and their self-development. When the full-scale invasion began, it was later decided to improve this project for the needs of the present time and for future prospects, because the consequences of the war will accompany us after its end. Therefore, the founder of the project Khrystyna Korkuna, as a person who has tremendous experience of psychological help and support in volunteer centers, decided to create this social project and enlisted the support of Margarita – Yuliia Bilyk, who at one time practiced author’s training for the body and communications. Programs of psychological development and support, with the addition of acting tools for people aged 15-65 years, aimed at supporting psychological health and vital activities during the war and after (fighting the consequences in the future)

  Проєкт «ВСЕ МОЖЛИВО» ще до початку повномасштабної війни в Україні створювався для задоволення потреб людей, котрі хотіли попрацювати над своїм псхічним та фізичним станом як рефлексію на стрес від роботи, або різноманітні життєві обставини чи пропрацювати над собою і своїм саморозвитком. Коли почалось повномасштабне вторгнення – було згодом прийнято рішення вдосконалити цей проєкт під потреби теперішнього часу і на майбутні перспективи, адже наслідки війни будуть супроводжувати нас після її закінчення. Тому засновниця проєкту Христина Коркуна, як люди яка має колосальний досвід психологічної допомоги і підтримки в волонтерських центрах вирішила створити даний соціальний проєкт і заручилась підтримкою Маргарити – Юлії Білик, яка в свій час практикувала авторські тренінги для тіла і комунікацій. Програми психологічного розвитку та підтримки,з додаванням акторських інструментів для людей віком від 15-65років,спрямовані на підтримку психологічного здоров’я та життєдіяльності під час війни та після(боротьба з наслідками в майбутньому)

 • Dad's brigade

  Dad’s brigade – psychosocial support project for children in the families of dead servicemen as a result of the full-scale invasion of russia. We want children who are experiencing the loss of a loved one to know that their needs are important. We believe that we can bring back a joyful childhood through spending time together, educational activities, game activities and the realization of dreams. The importance of the resource of the relationship, help in adapting to changes, creating a life – the basis of our mentoring program. “Dad’s brigade” – become the power to live fully. Become the power of self-belief. Become the power to dream and believe.

  Бригада тата – проект психосоціальної підтримки дітей у родинах полеглих військовослужбовців внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Ми прагнемо, щоб діти, які переживають втрату близької особи знали – їх потреби важливі. Віримо, що можемо повернути радісне дитинство через спільне проведення часу, розвиваючі заняття, ігрові активності та реалізацію мрій. Важливість ресурсу стосунку, допомога в адаптації до змін, творення життя – основи нашої програми з наставництва. Бригада тата – стань силою жити повноцінно. Cилою повірити в себе. Cилою мріяти та вірити.

 • CCW Change. Collect. Win

  Millions of tons of garbage are thrown into landfills in Ukraine every year. In 2021, more than 10 million tons of household waste were thrown away. And UAH 5.15 billion was spent on their transportation, which is like more than half of the largest regional budget of the Dnipropetrovsk region, or the budget of the Lviv region for 2021. Now the question: what we can do with this to keep these funds in our pockets and increase them? That’s right, start recycling. Imagine if 30% were handed over for sorting and for this they would receive UAH 10.06 billion, which easily covers the costs of garbage transportation And that’s why we offer you, it’s easy to do it with us, and also get a gift for it! We are the CCW team. C – collect and hand over C – compete and change W – win and get prizes Submit plastic and other materials and become a participant in the competition! To then process it in our creative workshop. And get a cool thing for the house from your plastic.

  Що року в Україні викидаються мільйони тонн сміття на полігони та звалища. Так за 2021 рік було викинуто більше 10 млн тонн побутових відходів. А на їх перевезення було витрачено 5,15 млрд грн, а це як більше половини найбільшого обласного бюджету Дніпропетровської обл, або бюджет Львівської області на 2021 рік. Тепер питання, а що з цим можемо зробити, щоб ці кошти залишити у своїх карманах та збільшити? Правильно, здати це сміття. Уяви, якби 30 % здали на сортування і за це б отримали 10,06 млрд грн, що легко покриває витрати на перевезення сміття. І тому ми пропонуємо тобі, легко це зробити з нами, ще й отримати за це подарунок! Ми це команда CCW С – збирай і здавай С – змагайся і змінюйся W – вигравай і отримуй призи Здавай пластик та інші матеріали та ставай учасником конкурсу! Щоб потім переробити його в нашій креативний майстерні. І отримати круту річ для будинку.