Ціль сталого розвитку: Peace, Justice and Strong Institutions

 • Kreativ_Zhytomyr

  Впевнені, про Житомирщину та про її митців/митчинь мають дізнатися усі, а саме тому ми запускаємо соціальне підприємництво “Kreativ_Zhytomyr” – святе місце креативної Житомирщини – проєкт, який дозволить митцям та митчиням продемонструвати жителям та гостям Житомирщини свої роботи, а також сприяти розвитку туризму у місті Житомир. Наша місія: розвиток потенціалу митців/митчинь Житомирщини шляхом задіяння їх творчості та робіт до розвитку туризму Житомирщини та формування групи товарів, що символізує Житомирщину.

  We are sure that everyone should learn about Zhytomyr region and its artists, and that is why we are launching the social enterprise “Kreativ_Zhytomyr” – the holy place of creative Zhytomyr region – a project that will allow artists and artists to demonstrate their works to the residents and guests of Zhytomyr region, as well as promote the development tourism in the city of Zhytomyr.
  Our mission: development of the potential of artists/artists of Zhytomyr region by using their creativity and works for the development of tourism in Zhytomyr region and formation of a group of products symbolizing Zhytomyr region.

 • Youth Space

  Youth Space – перший молодіжний простір/соціальний бізнес в місті Нікополь, що включає в себе: коворкінг, майданчик для подій, крамничку для хенд-мейд та арт-продаж речей, місцевих майстрів, навчальні програми Soft skills для молоді, студентів та учнів старших класів. Цей проект ми будемо запускати спільно з молодіжною радою міста до якої ми входимо. Молодіжний простір це не тільки місце для продажі або заробітку, головна мета це допомога знайти себе, надати психологічну підтримку дітям які лишилися на самоті, і дати зрозуміти що вони не одні.

  Youth Space is the first youth space/ social business in the city of Nikopol, which includes a coworking space, an event venue, a shop for handmade and art sales, local craftsmen, soft skills training programs training programs for youth, students and high school students. We will launch this project together with the city’s youth council, of which we are a member. Youth space is not only a place for to sell or earn money, the main goal is to help them to find themselves, to provide psychological support to children who are left alone, and to make them realize that they are not alone.

 • The Volunteer Map

  “The Volunteer Map” is a project of global coordination between charitable organizations, volunteers and representatives of local administrations. The goal is to simplify the delivery of humanitarian aid to settlements suffering from a humanitarian crisis due to the war in Ukraine. We create a platform that connects groups of people who need help and those who provide it. Our moderators collect information about the needs of local communities, verify them and mark them on the map. It helps to understand the geography of needs, and the condition of people in areas close to hostilities or in refugee resettlement centers. Aid providers would be able to plan a humanitarian mission and evenly distribute humanitarian aid. Charities and volunteers will have access to relevant requests for help, could reserve them for themselves, fulfil and report afterwards.

  The problem of the humanitarian crisis will remain relevant until the country resolves all the consequences of the war. We pursue the global goals of solving the humanitarian and refugee crisis. We can achieve it using digital solutions for interaction between civil society and the government of Ukraine. After the victory, the platform will be reoriented to the coordination of reconstruction projects.

  “Карта Волонтерства” це проект глобальної координації між благодійними організаціями, волонтерами та представниками місцевих адміністрацій. Мета – спрощення постачання гуманітарної допомоги у населені пункти, які потерпають від гуманітарної кризи, через війну в Україні. Ми створюємо платформу, що об’єднує групи людей, які потребують допомоги та тих, хто її надає. Наші модератори збирають інформацію про потреби громад, верифікують їх та наносять на карту. Це допомагає проаналізувати стан людей на територіях близьких до бойових дій чи осередків розселення біженців, зрозуміти географію потреб, спланувати гуманітарну місію та розподілити запити поміж виконавцями. Благодійні організації та волонтери матимуть доступ до релевантних запитів на допомогу, зможуть зарезервувати їх для себе, брати у роботу і звітувати після виконання.

  Проблема гуманітарної кризи залишатиметься актуальною, поки країна не усуне всі наслідки війни. Ми переслідуємо глобальні цілі вирішення гуманітарної кризи та кризи біженців. Досягнути їх ми можемо використовуючи цифрові рішення взаємодії громадянського суспільства та уряду України. Після перемоги платформа буде переорієнтована на координацію проектів із відбудови.

 • Talents for U

  Talents for U is an agency that helps specialists who are in Ukraine and have lost financial stability to find their niche and regular clients abroad.

  We are forming a pool of European and American companies that will order corporate services from the specialists we have verified.

  We have an outsourced/outstaffed model, so after an interview and checking the expertise of a specialist, we take all else:

  • accounting 
  • “packaging” them as a specialists
  • promoting and selling their services
  • management and communication of the work process.

  We will send a percentage of the profit to volunteers who help Ukraine.

  Before ordering the service, the client can test the specialist by purchasing a trial service, consultation or materials. We direct 85% of the profit from these sales to protect the people of Ukraine.

  Thus, the companies cooperating with us help Ukraine as efficiently as possible:

  • they help people in frontline through verified volunteers
  • employ Ukrainians -> bring currency and taxes to Ukraine -> the state can direct funds to the army and pay salaries

  __________________________________________________

  Talents for U – це агенція, що допомагає фахівцям, які знаходяться в Україні і втратили фінансову стабільність, знайти свою нішу та постійних клієнтів за кордоном. Ми формуємо пул європейських і американських компаній, які замовлятимуть у перевірених нами спеціалістів корпоративні послуги.

  Ми працюємо за аутсорс/аутстаф моделлю, тому після співбесіди і перевірки нами експертизи фахівця, все інше беремо на себе:

  • бухгалтерію
  • “упаковку” як спеціаліста
  • просування і продаж послуг
  • менеджмент і комунікацію робочого процесу.

  Відсоток від прибутку ми будемо спрямовувати нашим друзям-волонтерам що допомагають ЗСУ.

  Перед тим, як замовляти послугу, клієнт може протестувати фахівця, придбавши пробну послугу, консультацію або матеріали по темі, що цікавить. 85% прибутку від цих продажів ми спрямовуємо ЗСУ.

  Купуючи на платформі іноземці максимально ефективно допомагають Україні, тому що при кожній купівлі вони:

  • підтримують українську армію
  • заводять в країну валюту, податки, створюють нові робочі місця. Держава має змогу утримувати армію і виплачувати зарплати держ.працівникам
  • допоможуть українцям протестувати ідеї бізнесів, перепрофілюватись, масштабуватись за кордон і повірити в себе

 • Everything is possible

  Even before the start of the full-scale war in Ukraine, the “EVERYTHING IS POSSIBLE” project was created to meet the needs of people who wanted to work on their mental and physical condition as a reflection of stress from work or various life circumstances, or to work on themselves and their self-development. When the full-scale invasion began, it was later decided to improve this project for the needs of the present time and for future prospects, because the consequences of the war will accompany us after its end. Therefore, the founder of the project Khrystyna Korkuna, as a person who has tremendous experience of psychological help and support in volunteer centers, decided to create this social project and enlisted the support of Margarita – Yuliia Bilyk, who at one time practiced author’s training for the body and communications. Programs of psychological development and support, with the addition of acting tools for people aged 15-65 years, aimed at supporting psychological health and vital activities during the war and after (fighting the consequences in the future)

  Проєкт «ВСЕ МОЖЛИВО» ще до початку повномасштабної війни в Україні створювався для задоволення потреб людей, котрі хотіли попрацювати над своїм псхічним та фізичним станом як рефлексію на стрес від роботи, або різноманітні життєві обставини чи пропрацювати над собою і своїм саморозвитком. Коли почалось повномасштабне вторгнення – було згодом прийнято рішення вдосконалити цей проєкт під потреби теперішнього часу і на майбутні перспективи, адже наслідки війни будуть супроводжувати нас після її закінчення. Тому засновниця проєкту Христина Коркуна, як люди яка має колосальний досвід психологічної допомоги і підтримки в волонтерських центрах вирішила створити даний соціальний проєкт і заручилась підтримкою Маргарити – Юлії Білик, яка в свій час практикувала авторські тренінги для тіла і комунікацій. Програми психологічного розвитку та підтримки,з додаванням акторських інструментів для людей віком від 15-65років,спрямовані на підтримку психологічного здоров’я та життєдіяльності під час війни та після(боротьба з наслідками в майбутньому)

 • Dad's brigade

  Dad’s brigade – psychosocial support project for children in the families of dead servicemen as a result of the full-scale invasion of russia. We want children who are experiencing the loss of a loved one to know that their needs are important. We believe that we can bring back a joyful childhood through spending time together, educational activities, game activities and the realization of dreams. The importance of the resource of the relationship, help in adapting to changes, creating a life – the basis of our mentoring program. “Dad’s brigade” – become the power to live fully. Become the power of self-belief. Become the power to dream and believe.

  Бригада тата – проект психосоціальної підтримки дітей у родинах полеглих військовослужбовців внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Ми прагнемо, щоб діти, які переживають втрату близької особи знали – їх потреби важливі. Віримо, що можемо повернути радісне дитинство через спільне проведення часу, розвиваючі заняття, ігрові активності та реалізацію мрій. Важливість ресурсу стосунку, допомога в адаптації до змін, творення життя – основи нашої програми з наставництва. Бригада тата – стань силою жити повноцінно. Cилою повірити в себе. Cилою мріяти та вірити.

 • Arrow Foundation

  Arrow is a charitable foundation that unites entrepreneurs and creators for the common goal of helping those in need. Together, we create unique products, the profit from which goes to help vulnerable segments of the population: the seriously ill, orphans, refugees, and victims of war. Our mission is to help people see the invisible problems of the people around them and help solve them. The fund’s monetization model differs from the accepted system of regular donations. Here, the user performs charity simply by satisfying his own needs. The project “Irreplaceable People” tells about the destinies of people who have suffered grief. Separate fundraising for them will take place through the sale of project goods, the packages of which contain a special qr code, which allows the user to become the owner of an NFT token when scanning it. Each NFT will have a different value, which is reflected in the points that will be awarded for it. Later, these points can be exchanged for partner goods.

  Arrow це благодійний фонд, який об’єднує підприємців та творців для спільної мети — допомагати тим, кому це необхідно. Разом ми створюємо унікальні продукти, прибуток від яких йде на допомогу незахищеним верствам населення: важкохворим, сиротам, біженцям та жертвам війни.Наша місія допомогти людям побачити неочевидні проблеми людей поруч та допомогти з їх вирішенням. Модель монетизації фонду відрізняється від прийнятої системи звичайних пожертвувань. Тут користувач здійснює благодійність просто задовільняючи власні потреби. Проект «Незамінні люди» розповідає про долі людей, яких спіткало горе. Окремий збір коштів для них буде відбуватись за допомогою продажу товарів проєкту, на упаковках яких міститься спеціальний qr-код, що, при переході по ньому, дозволяє користувачу стати власником NFT-токену. Кожен NFT матиме різну цінність, що відображена в балах, які за неї нараховуватимуться. Згодом, ці бали можна буде обмінювати на товари партнерів.

 • Eco Hub "Plan E"

  Eco hub “Plan E”. A green ecosystem, that unites more than 10 completely different elements: vegan café, clothes library, coworking, offices for eco-innovative companies, event spaces, recycling station and lots of other components that can unite like-minded people in a big community and boost eco-conscious culture in Ukraine. Environmental friendliness is key to all our services, however, the fundamental basis without which the hub cannot exist – is people. During the past 6 challenging month of war, more than 200 000 of refugees from Eastern and Southern Ukraine fled to Vinnytsia region. A great number of people are still adjusting and trying to find their new place in this turbulent life. For them we created “Plan E events” that will be a starting point to build up the whole eco hub. Networking, educational and cultural events will be organised for the internally displaced Ukrainians and locals in order to help them establish stronger contacts, learn new vital information and just relax their minds. To make support “Plan E event” financially, our team is going to provide consulting services in the area of grant writing and management, as well as environmental project and event management. Part of the profit from consultancy practice will support our social mission – building strong eco-conscious community and allow us to reinvest and build the hub itself.

  Екохаб «План Е». Зелена екосистема в квадраті (Екосистема2), яка об’єднує понад 10 абсолютно різних елементів: веганське кафе та zero waste shop, бібліотека одягу, коворкінг, офіси еко-інноваційних компаній, івент-простори, станція переробки та багато інших компонентів, які об’єднають однодумців в єдину спільноту та підвищать екологічну культуру в Україні. Екологічність є ключем до всіх наших послуг, однак фундаментальною основою, без якої хаб не може існувати – це люди. За останні 6 важких місяців війни на Вінниччину вимушено переїхало понад 200 тис. українців зі Сходу та Півдня України. Велика кількість людей все ще адаптуються і намагаються знайти своє нове місце в житті. Для них ми створили «події Plan Е», які стануть відправною точкою для побудови цілого екохабу. Буде організовано нетворкінг, освітні та культурні заходи для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, щоб допомогти їм налагодити відносини між собою, дізнатися нову важливу інформацію та просто відпочити. Щоб фінансово підтримати «Plan E», наша команда буде надавати консалтингові послуги у сфері грантрайтингу, проєктного та івент-менеджменту. Частина прибутку від консультаційної діяльності підтримає нашу соціальну місію – створення екологічно свідомої спільноти та дозволить нам реінвестувати та побудувати сам хаб.

 • SencyCry

  SencyCry – це проєкт, що складається з пристрою визначення агресії за голосом та супутніми звуками та веб сайту, на якому відображаються докази можливої агресії.

  SencyCry is a project that consists of a device for detecting aggression by voice and accompanying sounds and a website that represents proofs of possible violence.