Ціль сталого розвитку: Decent Work and Economic Growth

 • Broderie

  Створення школи вишивки з метою відновлення традиційних ремесел та технік та надання робочих місць талановитій молоді з гірської місцевості.

  Creation of an embroidery studio-school with the restoration of traditional handicrafts and embroidery techniques and the employment of talented youth in the mountainous area.

 • DosviDo

  DosviDo — це онлайн платформа, мета якої допомогти бізнесам/проєктам на ранній стадії розвитку і талановитим junior-спеціалістам знайти одне одного для взаємовигідної співпраці. З нами junior-спеціалісти з SMM, графічного дизайну та копірайтингу можуть отримати реальний досвід та напрацювати власне портфоліо щоб знайти роботу або першого клієнта, а власники малих бізнесів та проєктів економлять свій час і фінанси для пошуку виконавців для завдань

  DosviDo is an online platform that aims to help early-stage businesses/projects and talented junior specialists find each other for mutually beneficial cooperation. With us, junior specialists in SMM, graphic design, and copywriting can gain real experience and build their portfolios to find a job or their first client, and small business and project owners save time and money in finding performers for their tasks.

 • Mentum

  Mentum прагне забезпечити людей з інвалідністю зручним та ефективним онлайн-інструментом для швидкого оформлення юридичних документів. З використанням шаблонів та напівавтоматичним заповненням , полегшуючи процес отримання документів. Це особливо важливо для людей із проблемами сприйняття інформації та обмеженими можливостями пересування. Надаючи послуги віддалено, ми спрощуємо їхнє життя.

  Mentum aims to provide people with disabilities a convenient and efficient online tool for swift document processing. Utilizing templates and semi-automated filling, we streamline the document acquisition process. This is particularly crucial for individuals facing challenges in information perception and limited mobility. By offering remote services, we simplify their lives

 • Vydala Hromada

  Онлайн-сервіс, що допомагає авторам залучати фінансування, забезпечує друк, логістику до книгарень за відсоток зібраних коштів.

  An online service that helps authors attract funding, provides printing, and ensures logistics to bookstores for a percentage of the funds raised.

 • Kreativ_Zhytomyr

  Впевнені, про Житомирщину та про її митців/митчинь мають дізнатися усі, а саме тому ми запускаємо соціальне підприємництво “Kreativ_Zhytomyr” – святе місце креативної Житомирщини – проєкт, який дозволить митцям та митчиням продемонструвати жителям та гостям Житомирщини свої роботи, а також сприяти розвитку туризму у місті Житомир. Наша місія: розвиток потенціалу митців/митчинь Житомирщини шляхом задіяння їх творчості та робіт до розвитку туризму Житомирщини та формування групи товарів, що символізує Житомирщину.

  We are sure that everyone should learn about Zhytomyr region and its artists, and that is why we are launching the social enterprise “Kreativ_Zhytomyr” – the holy place of creative Zhytomyr region – a project that will allow artists and artists to demonstrate their works to the residents and guests of Zhytomyr region, as well as promote the development tourism in the city of Zhytomyr.
  Our mission: development of the potential of artists/artists of Zhytomyr region by using their creativity and works for the development of tourism in Zhytomyr region and formation of a group of products symbolizing Zhytomyr region.

 • Youth Space

  Youth Space – перший молодіжний простір/соціальний бізнес в місті Нікополь, що включає в себе: коворкінг, майданчик для подій, крамничку для хенд-мейд та арт-продаж речей, місцевих майстрів, навчальні програми Soft skills для молоді, студентів та учнів старших класів. Цей проект ми будемо запускати спільно з молодіжною радою міста до якої ми входимо. Молодіжний простір це не тільки місце для продажі або заробітку, головна мета це допомога знайти себе, надати психологічну підтримку дітям які лишилися на самоті, і дати зрозуміти що вони не одні.

  Youth Space is the first youth space/ social business in the city of Nikopol, which includes a coworking space, an event venue, a shop for handmade and art sales, local craftsmen, soft skills training programs training programs for youth, students and high school students. We will launch this project together with the city’s youth council, of which we are a member. Youth space is not only a place for to sell or earn money, the main goal is to help them to find themselves, to provide psychological support to children who are left alone, and to make them realize that they are not alone.

 • The Volunteer Map

  “The Volunteer Map” is a project of global coordination between charitable organizations, volunteers and representatives of local administrations. The goal is to simplify the delivery of humanitarian aid to settlements suffering from a humanitarian crisis due to the war in Ukraine. We create a platform that connects groups of people who need help and those who provide it. Our moderators collect information about the needs of local communities, verify them and mark them on the map. It helps to understand the geography of needs, and the condition of people in areas close to hostilities or in refugee resettlement centers. Aid providers would be able to plan a humanitarian mission and evenly distribute humanitarian aid. Charities and volunteers will have access to relevant requests for help, could reserve them for themselves, fulfil and report afterwards.

  The problem of the humanitarian crisis will remain relevant until the country resolves all the consequences of the war. We pursue the global goals of solving the humanitarian and refugee crisis. We can achieve it using digital solutions for interaction between civil society and the government of Ukraine. After the victory, the platform will be reoriented to the coordination of reconstruction projects.

  “Карта Волонтерства” це проект глобальної координації між благодійними організаціями, волонтерами та представниками місцевих адміністрацій. Мета – спрощення постачання гуманітарної допомоги у населені пункти, які потерпають від гуманітарної кризи, через війну в Україні. Ми створюємо платформу, що об’єднує групи людей, які потребують допомоги та тих, хто її надає. Наші модератори збирають інформацію про потреби громад, верифікують їх та наносять на карту. Це допомагає проаналізувати стан людей на територіях близьких до бойових дій чи осередків розселення біженців, зрозуміти географію потреб, спланувати гуманітарну місію та розподілити запити поміж виконавцями. Благодійні організації та волонтери матимуть доступ до релевантних запитів на допомогу, зможуть зарезервувати їх для себе, брати у роботу і звітувати після виконання.

  Проблема гуманітарної кризи залишатиметься актуальною, поки країна не усуне всі наслідки війни. Ми переслідуємо глобальні цілі вирішення гуманітарної кризи та кризи біженців. Досягнути їх ми можемо використовуючи цифрові рішення взаємодії громадянського суспільства та уряду України. Після перемоги платформа буде переорієнтована на координацію проектів із відбудови.

 • Talents for U

  Talents for U is an agency that helps specialists who are in Ukraine and have lost financial stability to find their niche and regular clients abroad.

  We are forming a pool of European and American companies that will order corporate services from the specialists we have verified.

  We have an outsourced/outstaffed model, so after an interview and checking the expertise of a specialist, we take all else:

  • accounting 
  • “packaging” them as a specialists
  • promoting and selling their services
  • management and communication of the work process.

  We will send a percentage of the profit to volunteers who help Ukraine.

  Before ordering the service, the client can test the specialist by purchasing a trial service, consultation or materials. We direct 85% of the profit from these sales to protect the people of Ukraine.

  Thus, the companies cooperating with us help Ukraine as efficiently as possible:

  • they help people in frontline through verified volunteers
  • employ Ukrainians -> bring currency and taxes to Ukraine -> the state can direct funds to the army and pay salaries

  __________________________________________________

  Talents for U – це агенція, що допомагає фахівцям, які знаходяться в Україні і втратили фінансову стабільність, знайти свою нішу та постійних клієнтів за кордоном. Ми формуємо пул європейських і американських компаній, які замовлятимуть у перевірених нами спеціалістів корпоративні послуги.

  Ми працюємо за аутсорс/аутстаф моделлю, тому після співбесіди і перевірки нами експертизи фахівця, все інше беремо на себе:

  • бухгалтерію
  • “упаковку” як спеціаліста
  • просування і продаж послуг
  • менеджмент і комунікацію робочого процесу.

  Відсоток від прибутку ми будемо спрямовувати нашим друзям-волонтерам що допомагають ЗСУ.

  Перед тим, як замовляти послугу, клієнт може протестувати фахівця, придбавши пробну послугу, консультацію або матеріали по темі, що цікавить. 85% прибутку від цих продажів ми спрямовуємо ЗСУ.

  Купуючи на платформі іноземці максимально ефективно допомагають Україні, тому що при кожній купівлі вони:

  • підтримують українську армію
  • заводять в країну валюту, податки, створюють нові робочі місця. Держава має змогу утримувати армію і виплачувати зарплати держ.працівникам
  • допоможуть українцям протестувати ідеї бізнесів, перепрофілюватись, масштабуватись за кордон і повірити в себе

 • Sustainable Agency

  Sustainable Agency is the first consulting agency in Ukraine that specializes in sustainable strategy for small and medium-sized enterprises. Our vision: we strive to generate income according to the principle of 3P (People, Profit, Planet). Our mission: we work to develop and support a new generation of sustainable enterprises in Ukraine. We developed a test to identify the problems of small and medium-sized businesses. Based on it, the Sustainable Agency team will offer an individual guide to a new business strategy with elements of sustainability for your business. Sustainable strategy that comprehensively considers people, planet and profits will help not only solve the pressing problems of today, but also contribute to the long-term success of the company. Be the future, be sustainable!

  Sustainable Agency – це перша в Україні консалтингова агенція, що спеціалізується на сталому стратегуванні малих та середніх підприємств. Наше бачення: ми прагнемо генерувати дохід за принципом 3Р (People, Profit, Planet). Наша місія: ми працюємо, щоб розвивати і підтримувати нове покоління sustainable підприємств в Україні. Ми розробили тест на визначення проблем малого та середнього бізнесу. На основі нього команда Sustainable Agency запропонує індивідуальний гайд нової бізнес-стратегії з елементами sustainability для вашого бізнесу. Стале стратегування, яке всебічно враховує людей, планету та прибутки, допоможе не тільки вирішити нагальні проблеми сьогодення, а й сприятиме довготривалому успіху компанії. Be the future, be sustainable!

 • Online Course "Internet Marketing"

  The project is aimed at teaching children and young people the basics of Internet marketing. Children – project participants will master the skills of creating marketing strategies and promoting services and products through Instagram, TikTok, FaceBook and Google Ad. We have already joined the Leadership Club. Trained and mastered flexible skills: emotional intelligence, flexibility, stress resistance, complex problem solving, ideation, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social impact. We also have a youth public organization “Institute of Information Society”, which has experience in implementing projects for young people. We have experience in creating online courses on the GetCourse platform. Our team includes a  well as representatives of the target audience – young people aged 13-18. If necessary, we can attract other girls and boys who have learned flexible skills

  Проект направлений на навчання дітей та молоді основам інтернет маркетингу Діти – учасники проекту оволодіють навичками створення маркетингових стратегій та просування послуг і товарів через Instagram, TikTok, FaceBook та Google Ad. Ми вже об’єдналися у Лідерському клубі. Пройшли навчання та оволоділи гнучкими навичками: емоційний інтелект, гнучкість, стресостійкість, комплексне вирішення проблем, ідеація, критичне мислення та аналіз, креативність, орігінальність та ініціативність, лідерство та соціальний вплив. Також маємо молодіжну громадську організацію “Інститут інформаційного суспільства”, що має досвід реалізації проектів для молоді. Маємо досвід створення онлайн курсів на платформі GetCourse В нашій команді є представники цільової аудиторії – молодь 13-18 років. При необхідності можемо залучити інших дівчат та хлопців, що засвоїли гнучкі навички

   

 • Manfred&Polina

  Manfred&Polina is a marketing agency. That is why we offer the “GromadaGo” marketing campaign. In 2014, the decentralization reform was introduced. It enables communities to develop, increase funds, and create new jobs. During this time, very few communities used the opportunities of the reform. One of the main reasons is that people are not well informed. The essence of our campaign is to inform villages about the possibilities of reform in simple language. We’ve made a one-page tutorial that will explain to people what to send and where to send it. It will reach our potential audience by regular mail, because it is more convenient and understandable for them than an electronic format. Our additional service is consultations, if the community does not have technical capabilities, or if there are any remaining questions.

  Manfred&Polina – це маркетингова агенція. Саме тому ми пропонуємо маркетингову кампанію “GromadaGo”. У 2014 році була запроваджена реформа децентралізації. Вона дає можливість громадам розвиватися, примножувати кошти, створювати нові робочі місця. За цей час дуже мало громад використали можливості реформи. Одна з головних причин – люди мало проінформовані. Суть нашої кампанії – простою мовою донести до сел про можливості реформи. Ми зробили односторінковий туторіал, який буде пояснювати людям, що і куди надсилати. Він буде надходити до нашої потенційної аудиторії звичайною поштою, адже це зручніше та зрозуміліше для неї, аніж електронний формат. Наша додаткова послуга – консультації, якщо у громади немає, технічних можливостей, або залишилися якісь питання.

 • Gene(ration) of Changes

  «BlackCherry Studio» from the NGO «Gene(ration) Changes» is a socially responsible school photo and video production (studio). Our vision is to create media content that solves social problems and teaches our peers to do it. Our team is young and experienced students. Our age does not exceed 18 years and we are already creating competitive content on the labor market. A year ago, we discovered a separate area of ​​our activity – master classes for our peers. We have experience in conducting 11 peer-to-peer events, creating original photo and video works by project participants, creating an individual design of a motivational calendar in cooperation with the Vinnytsia City Council and social figures of the city and Ukraine. This year, we are conducting training on a topic that is close to us – the media sphere.

  «BlackCherry Studio» від ГО «Gene(ration) of changes» — соціально відповідальний шкільний фото-відеопродакшн (студія). Наше місія полягає у створенні медіа-контенту, який вирішує соціальні проблеми та навчанні наших однолітків цьому. Наша команда – молоді та досвідчені студенти. Наш вік не перевищує 18 років і ми вже створюємо конкурентоспроможний контент на ринку праці. Рік тому ми відкрили окремий напрямок нашої діяльності – майстер-класи для однолітків. Маємо досвід проведення 11 заходів рівний-рівному, створення авторських фото- та відео робіт учасниками проекту, створення індивідуального дизайну мотиваційного календаря у співпраці з Вінницькою міською радою та громадськими діячами міста та України. Цього року ми проводимо навчання на близьку нам тему – медіасферу.

 • Financial Literacy School "Fin4youth"

  The school of financial literacy Fin4youth teaches scholars and youth based on author courses and financial board games. The team of 4 teachers and founder teach in private schools, educational centers, NGO, and CSR companies online and offline in Kyiv, Lviv, on the island of Bali. The mission of the school is financial independence for Ukrainians and the financial prosperity of Ukraine. With us, finances stop being boring and financial literacy becomes a part of your life.

  Школа фінансової грамотності Fin4youth навчає школярів та молодь на авторських курсах та фінансових настільних іграх. Команда з 4 тренерів та засновниці викладає у приватних школах, закладах освіти, НГО та компаніях з КСВ. онлайн, в Києві, Львові та на о.Балі. Місія школи – фінансова незалежність українців та фінансовий добробут України. З нами фінанси перестають бути нудними, а фінансова грамотність стає частиною вашого життя.

 • CCW Change. Collect. Win

  Millions of tons of garbage are thrown into landfills in Ukraine every year. In 2021, more than 10 million tons of household waste were thrown away. And UAH 5.15 billion was spent on their transportation, which is like more than half of the largest regional budget of the Dnipropetrovsk region, or the budget of the Lviv region for 2021. Now the question: what we can do with this to keep these funds in our pockets and increase them? That’s right, start recycling. Imagine if 30% were handed over for sorting and for this they would receive UAH 10.06 billion, which easily covers the costs of garbage transportation And that’s why we offer you, it’s easy to do it with us, and also get a gift for it! We are the CCW team. C – collect and hand over C – compete and change W – win and get prizes Submit plastic and other materials and become a participant in the competition! To then process it in our creative workshop. And get a cool thing for the house from your plastic.

  Що року в Україні викидаються мільйони тонн сміття на полігони та звалища. Так за 2021 рік було викинуто більше 10 млн тонн побутових відходів. А на їх перевезення було витрачено 5,15 млрд грн, а це як більше половини найбільшого обласного бюджету Дніпропетровської обл, або бюджет Львівської області на 2021 рік. Тепер питання, а що з цим можемо зробити, щоб ці кошти залишити у своїх карманах та збільшити? Правильно, здати це сміття. Уяви, якби 30 % здали на сортування і за це б отримали 10,06 млрд грн, що легко покриває витрати на перевезення сміття. І тому ми пропонуємо тобі, легко це зробити з нами, ще й отримати за це подарунок! Ми це команда CCW С – збирай і здавай С – змагайся і змінюйся W – вигравай і отримуй призи Здавай пластик та інші матеріали та ставай учасником конкурсу! Щоб потім переробити його в нашій креативний майстерні. І отримати круту річ для будинку.

 • 10:11

  10:11 is a three-month online personal mentorship program for high school students in Ukraine. Here mentors reflect on their past so that mentees could refine their future. 10:11 today is a community of more than 100 mentors who have helped provide personal mentorship experience to over 150 high school students.

  10:11 це тримісячна онлайн програма персонального менторства для школярів з усієї України. Тут ментори запаковують своє минуле, що менті могли розпакувати своє майбутнє. 10:11 сьогодні – це спільнота поад 100 менторів, які допомогли отримати досвід персонального менторства уже понад 150 старшокласникам та старшокласницям.