Ціль сталого розвитку: Reduced Inequalities

 • DosviDo

  DosviDo — це онлайн платформа, мета якої допомогти бізнесам/проєктам на ранній стадії розвитку і талановитим junior-спеціалістам знайти одне одного для взаємовигідної співпраці. З нами junior-спеціалісти з SMM, графічного дизайну та копірайтингу можуть отримати реальний досвід та напрацювати власне портфоліо щоб знайти роботу або першого клієнта, а власники малих бізнесів та проєктів економлять свій час і фінанси для пошуку виконавців для завдань

  DosviDo is an online platform that aims to help early-stage businesses/projects and talented junior specialists find each other for mutually beneficial cooperation. With us, junior specialists in SMM, graphic design, and copywriting can gain real experience and build their portfolios to find a job or their first client, and small business and project owners save time and money in finding performers for their tasks.

 • Vydala Hromada

  Онлайн-сервіс, що допомагає авторам залучати фінансування, забезпечує друк, логістику до книгарень за відсоток зібраних коштів.

  An online service that helps authors attract funding, provides printing, and ensures logistics to bookstores for a percentage of the funds raised.

 • Kreativ_Zhytomyr

  Впевнені, про Житомирщину та про її митців/митчинь мають дізнатися усі, а саме тому ми запускаємо соціальне підприємництво “Kreativ_Zhytomyr” – святе місце креативної Житомирщини – проєкт, який дозволить митцям та митчиням продемонструвати жителям та гостям Житомирщини свої роботи, а також сприяти розвитку туризму у місті Житомир. Наша місія: розвиток потенціалу митців/митчинь Житомирщини шляхом задіяння їх творчості та робіт до розвитку туризму Житомирщини та формування групи товарів, що символізує Житомирщину.

  We are sure that everyone should learn about Zhytomyr region and its artists, and that is why we are launching the social enterprise “Kreativ_Zhytomyr” – the holy place of creative Zhytomyr region – a project that will allow artists and artists to demonstrate their works to the residents and guests of Zhytomyr region, as well as promote the development tourism in the city of Zhytomyr.
  Our mission: development of the potential of artists/artists of Zhytomyr region by using their creativity and works for the development of tourism in Zhytomyr region and formation of a group of products symbolizing Zhytomyr region.

 • "TrueVoices"

  «TrueVoices” – це проєкт, що змінює погляди, направлений на виявлення прихованих історій реальних осіб. За кожним обличчям прихована подія, яка чекає, поки її розкажуть – досвід про подолані виклики, глибокі переконання та приховані життєві долі. Наша місія – розкрити ці надзвичайні історії завдяки Вербатім театру. Через спектр світла спрямовувати увагу глядачів на певні проблеми з метою не тільки підвищення обізнаності, а й рушія до дії та позитивних змін. «True Voices” не просто розповіді – це можливість зрозуміти та відчути силу справжного людського досвіду.

  “TrueVoices” is a transformative project dedicated to discovering the hidden narratives of real individuals. Behind every face lies a story waiting to be told – faced challenges, held beliefs, secret histories. Our mission is to reveal these extraordinary stories through verbatim theatre, using the actual words of our speakers. By shining a spotlight on their experiences, we aim to not only raise awareness but also inspire action and change. “True Voices” goes beyond storytelling; it’s a platform for understanding, empathy, and the power of authentic human experiences.

 • Vbrani

  Vbrani is a social enterprise where people of respectable age create knitted products. For them, it is a space for development and creativity, an opportunity for better integration in society and, of course, obtaining additional income. We operate on the basis of the Lviv geriatric boarding house, where most people are lonely. The opportunity to feel needed, to receive gratitude for what has been done and to be able to earn a little money for some goodies, for food for their favorite cats or even for surgery – are very valuable for them. Vbrani is 100% love and care in every loop.

  Vbrani – соціальне підприємництво, де люди поважного віку створюють в’язані вироби. Для них це простір розвитку та креативу, можливість для кращої інтеграції в суспільстві і, звичайно, отримання додаткового доходу. Діємо на базі Львівського геріатричного пансіонату, де більшість людей самотні. Можливість відчувати себе потрібними, отримувати вдячність за зроблене та мати змогу заробити трішки грошей на якісь смаколики, на корм для улюблених котиків чи навіть на операцію – дуже цінні для них. Vbrani – це 100% любові й турботи у кожній петельці.

 • The Volunteer Map

  “The Volunteer Map” is a project of global coordination between charitable organizations, volunteers and representatives of local administrations. The goal is to simplify the delivery of humanitarian aid to settlements suffering from a humanitarian crisis due to the war in Ukraine. We create a platform that connects groups of people who need help and those who provide it. Our moderators collect information about the needs of local communities, verify them and mark them on the map. It helps to understand the geography of needs, and the condition of people in areas close to hostilities or in refugee resettlement centers. Aid providers would be able to plan a humanitarian mission and evenly distribute humanitarian aid. Charities and volunteers will have access to relevant requests for help, could reserve them for themselves, fulfil and report afterwards.

  The problem of the humanitarian crisis will remain relevant until the country resolves all the consequences of the war. We pursue the global goals of solving the humanitarian and refugee crisis. We can achieve it using digital solutions for interaction between civil society and the government of Ukraine. After the victory, the platform will be reoriented to the coordination of reconstruction projects.

  “Карта Волонтерства” це проект глобальної координації між благодійними організаціями, волонтерами та представниками місцевих адміністрацій. Мета – спрощення постачання гуманітарної допомоги у населені пункти, які потерпають від гуманітарної кризи, через війну в Україні. Ми створюємо платформу, що об’єднує групи людей, які потребують допомоги та тих, хто її надає. Наші модератори збирають інформацію про потреби громад, верифікують їх та наносять на карту. Це допомагає проаналізувати стан людей на територіях близьких до бойових дій чи осередків розселення біженців, зрозуміти географію потреб, спланувати гуманітарну місію та розподілити запити поміж виконавцями. Благодійні організації та волонтери матимуть доступ до релевантних запитів на допомогу, зможуть зарезервувати їх для себе, брати у роботу і звітувати після виконання.

  Проблема гуманітарної кризи залишатиметься актуальною, поки країна не усуне всі наслідки війни. Ми переслідуємо глобальні цілі вирішення гуманітарної кризи та кризи біженців. Досягнути їх ми можемо використовуючи цифрові рішення взаємодії громадянського суспільства та уряду України. Після перемоги платформа буде переорієнтована на координацію проектів із відбудови.

 • Sustainable Agency

  Sustainable Agency is the first consulting agency in Ukraine that specializes in sustainable strategy for small and medium-sized enterprises. Our vision: we strive to generate income according to the principle of 3P (People, Profit, Planet). Our mission: we work to develop and support a new generation of sustainable enterprises in Ukraine. We developed a test to identify the problems of small and medium-sized businesses. Based on it, the Sustainable Agency team will offer an individual guide to a new business strategy with elements of sustainability for your business. Sustainable strategy that comprehensively considers people, planet and profits will help not only solve the pressing problems of today, but also contribute to the long-term success of the company. Be the future, be sustainable!

  Sustainable Agency – це перша в Україні консалтингова агенція, що спеціалізується на сталому стратегуванні малих та середніх підприємств. Наше бачення: ми прагнемо генерувати дохід за принципом 3Р (People, Profit, Planet). Наша місія: ми працюємо, щоб розвивати і підтримувати нове покоління sustainable підприємств в Україні. Ми розробили тест на визначення проблем малого та середнього бізнесу. На основі нього команда Sustainable Agency запропонує індивідуальний гайд нової бізнес-стратегії з елементами sustainability для вашого бізнесу. Стале стратегування, яке всебічно враховує людей, планету та прибутки, допоможе не тільки вирішити нагальні проблеми сьогодення, а й сприятиме довготривалому успіху компанії. Be the future, be sustainable!

 • Sentio

  Sentio is a social enterprise that aims to help Ukrainian schoolchildren with vision impairment get a better learning experience at school. We develop and manufacture assistive tactile learning materials. In fact, anything that learners can interact with, take in their hands, better examine, and explore, e.g. tactile maps, globes, mock-ups of human organs and models of historical buildings. Our products will be created using 3D printing technology. Sentio will make sure every pupil in the classroom is more engaged and learns better.

  Соціальне підприємство Sentio ставить за мету допомогти дітям шкільного віку, із різним ступенем порушення зору, здобувати якісну освіту в українських загальноосвітніх школах. Ми розробляємо та виробляємо об’ємні тактильні навчальні матеріали, які сприятимуть більшому залученню у навчання та кращому засвоєнню освітнього матеріалу учнями. Наші основні освітні продукти – це вироблені за технологією 3-Д друку об’ємні тактильні мапи, глобуси, таблиці хімічних елементів, макети органів людини та моделі історичних будівель.

 • Scally

  Scally is an emotional support app for caregivers that will create a psychologically healthy environment around the patient. During the war in Ukraine, it will help them continue to care for the patient at a distance: monitor the timely administration of medication by the patient, stay in touch with psychologists, and concentrate on treatment. Having launched the MVP a few days before the start of the war, we did not spend a single dollar on recoama. Nevertheless, we have a pool of users who use it every day, write to us on social networks, recommend it for use by their friends.

  Скаллі – це сервіс емоційної підтримки для родичів онкопацієнтів. Наразі ми маємо MVP у вигляді телеграм-боту та розроблюємо додаток з набором практик з когнитивно-поведінкової психології, можливістю моніторити вчасний прийом ліків пацієнтом, муд тркером і медитаціями. Наша мета – створювати навколо онкопацієнтів психологічно здорове і витривале оточення, яке буде позитивно впливати на хід лікування і покращувати шанси саме на успішне лікування завдяки доказовій медицині.

 • Galaretka

  A store of locally and nationally produced consumer goods, a share of the profit of which will cover the formation and delivery of grocery packages for the elderly and senile, who find themselves in difficult life circumstances.

  Магазин споживчих товарів локального та національного виробництва, частка прибутку якого буде покривати формування та доставку продуктових пакетів для людей похилого та старечого віку, що опинились у склад складних життєвих обставинах.