Ціль сталого розвитку: No Poverty

 • Vydala Hromada

  Онлайн-сервіс, що допомагає авторам залучати фінансування, забезпечує друк, логістику до книгарень за відсоток зібраних коштів.

  An online service that helps authors attract funding, provides printing, and ensures logistics to bookstores for a percentage of the funds raised.

 • Kreativ_Zhytomyr

  Впевнені, про Житомирщину та про її митців/митчинь мають дізнатися усі, а саме тому ми запускаємо соціальне підприємництво “Kreativ_Zhytomyr” – святе місце креативної Житомирщини – проєкт, який дозволить митцям та митчиням продемонструвати жителям та гостям Житомирщини свої роботи, а також сприяти розвитку туризму у місті Житомир. Наша місія: розвиток потенціалу митців/митчинь Житомирщини шляхом задіяння їх творчості та робіт до розвитку туризму Житомирщини та формування групи товарів, що символізує Житомирщину.

  We are sure that everyone should learn about Zhytomyr region and its artists, and that is why we are launching the social enterprise “Kreativ_Zhytomyr” – the holy place of creative Zhytomyr region – a project that will allow artists and artists to demonstrate their works to the residents and guests of Zhytomyr region, as well as promote the development tourism in the city of Zhytomyr.
  Our mission: development of the potential of artists/artists of Zhytomyr region by using their creativity and works for the development of tourism in Zhytomyr region and formation of a group of products symbolizing Zhytomyr region.

 • Sita Nation

  Сита Нація-проект, який хоче подолати проблему бідності за допомогою соціального бізнесу, а саме на інкубації та вирощування курчат, 20% з яких віддавати адресно ВПО, які залишилися проживати в Закарпатській області через зрушені будинки. Через наявність курчат, люди будуть мати щодня яйця або м’ясо яке буде їх годувати, а також ми можемо їм допомогти розпочати власну справу по вирощуванню курчат, тим самем подолаємо проблему голоду, безробіття та бідності.

  Sita Nation is a project that wants to overcome the problem of poverty with the help of social business, namely the incubation and raising of chickens, 20% of which will be given to IDPs who remained in Zakarpattia Oblast due to displaced houses. Due to the presence of chickens, people will have eggs or meat to feed them every day, and we can also help them start their own chicken farming business, thereby overcoming the problem of hunger, unemployment and poverty.

 • The Volunteer Map

  “The Volunteer Map” is a project of global coordination between charitable organizations, volunteers and representatives of local administrations. The goal is to simplify the delivery of humanitarian aid to settlements suffering from a humanitarian crisis due to the war in Ukraine. We create a platform that connects groups of people who need help and those who provide it. Our moderators collect information about the needs of local communities, verify them and mark them on the map. It helps to understand the geography of needs, and the condition of people in areas close to hostilities or in refugee resettlement centers. Aid providers would be able to plan a humanitarian mission and evenly distribute humanitarian aid. Charities and volunteers will have access to relevant requests for help, could reserve them for themselves, fulfil and report afterwards.

  The problem of the humanitarian crisis will remain relevant until the country resolves all the consequences of the war. We pursue the global goals of solving the humanitarian and refugee crisis. We can achieve it using digital solutions for interaction between civil society and the government of Ukraine. After the victory, the platform will be reoriented to the coordination of reconstruction projects.

  “Карта Волонтерства” це проект глобальної координації між благодійними організаціями, волонтерами та представниками місцевих адміністрацій. Мета – спрощення постачання гуманітарної допомоги у населені пункти, які потерпають від гуманітарної кризи, через війну в Україні. Ми створюємо платформу, що об’єднує групи людей, які потребують допомоги та тих, хто її надає. Наші модератори збирають інформацію про потреби громад, верифікують їх та наносять на карту. Це допомагає проаналізувати стан людей на територіях близьких до бойових дій чи осередків розселення біженців, зрозуміти географію потреб, спланувати гуманітарну місію та розподілити запити поміж виконавцями. Благодійні організації та волонтери матимуть доступ до релевантних запитів на допомогу, зможуть зарезервувати їх для себе, брати у роботу і звітувати після виконання.

  Проблема гуманітарної кризи залишатиметься актуальною, поки країна не усуне всі наслідки війни. Ми переслідуємо глобальні цілі вирішення гуманітарної кризи та кризи біженців. Досягнути їх ми можемо використовуючи цифрові рішення взаємодії громадянського суспільства та уряду України. Після перемоги платформа буде переорієнтована на координацію проектів із відбудови.

 • Sustainable Agency

  Sustainable Agency is the first consulting agency in Ukraine that specializes in sustainable strategy for small and medium-sized enterprises. Our vision: we strive to generate income according to the principle of 3P (People, Profit, Planet). Our mission: we work to develop and support a new generation of sustainable enterprises in Ukraine. We developed a test to identify the problems of small and medium-sized businesses. Based on it, the Sustainable Agency team will offer an individual guide to a new business strategy with elements of sustainability for your business. Sustainable strategy that comprehensively considers people, planet and profits will help not only solve the pressing problems of today, but also contribute to the long-term success of the company. Be the future, be sustainable!

  Sustainable Agency – це перша в Україні консалтингова агенція, що спеціалізується на сталому стратегуванні малих та середніх підприємств. Наше бачення: ми прагнемо генерувати дохід за принципом 3Р (People, Profit, Planet). Наша місія: ми працюємо, щоб розвивати і підтримувати нове покоління sustainable підприємств в Україні. Ми розробили тест на визначення проблем малого та середнього бізнесу. На основі нього команда Sustainable Agency запропонує індивідуальний гайд нової бізнес-стратегії з елементами sustainability для вашого бізнесу. Стале стратегування, яке всебічно враховує людей, планету та прибутки, допоможе не тільки вирішити нагальні проблеми сьогодення, а й сприятиме довготривалому успіху компанії. Be the future, be sustainable!

 • Online Course "Internet Marketing"

  The project is aimed at teaching children and young people the basics of Internet marketing. Children – project participants will master the skills of creating marketing strategies and promoting services and products through Instagram, TikTok, FaceBook and Google Ad. We have already joined the Leadership Club. Trained and mastered flexible skills: emotional intelligence, flexibility, stress resistance, complex problem solving, ideation, critical thinking and analysis, creativity, originality and initiative, leadership and social impact. We also have a youth public organization “Institute of Information Society”, which has experience in implementing projects for young people. We have experience in creating online courses on the GetCourse platform. Our team includes a  well as representatives of the target audience – young people aged 13-18. If necessary, we can attract other girls and boys who have learned flexible skills

  Проект направлений на навчання дітей та молоді основам інтернет маркетингу Діти – учасники проекту оволодіють навичками створення маркетингових стратегій та просування послуг і товарів через Instagram, TikTok, FaceBook та Google Ad. Ми вже об’єдналися у Лідерському клубі. Пройшли навчання та оволоділи гнучкими навичками: емоційний інтелект, гнучкість, стресостійкість, комплексне вирішення проблем, ідеація, критичне мислення та аналіз, креативність, орігінальність та ініціативність, лідерство та соціальний вплив. Також маємо молодіжну громадську організацію “Інститут інформаційного суспільства”, що має досвід реалізації проектів для молоді. Маємо досвід створення онлайн курсів на платформі GetCourse В нашій команді є представники цільової аудиторії – молодь 13-18 років. При необхідності можемо залучити інших дівчат та хлопців, що засвоїли гнучкі навички

   

 • Manfred&Polina

  Manfred&Polina is a marketing agency. That is why we offer the “GromadaGo” marketing campaign. In 2014, the decentralization reform was introduced. It enables communities to develop, increase funds, and create new jobs. During this time, very few communities used the opportunities of the reform. One of the main reasons is that people are not well informed. The essence of our campaign is to inform villages about the possibilities of reform in simple language. We’ve made a one-page tutorial that will explain to people what to send and where to send it. It will reach our potential audience by regular mail, because it is more convenient and understandable for them than an electronic format. Our additional service is consultations, if the community does not have technical capabilities, or if there are any remaining questions.

  Manfred&Polina – це маркетингова агенція. Саме тому ми пропонуємо маркетингову кампанію “GromadaGo”. У 2014 році була запроваджена реформа децентралізації. Вона дає можливість громадам розвиватися, примножувати кошти, створювати нові робочі місця. За цей час дуже мало громад використали можливості реформи. Одна з головних причин – люди мало проінформовані. Суть нашої кампанії – простою мовою донести до сел про можливості реформи. Ми зробили односторінковий туторіал, який буде пояснювати людям, що і куди надсилати. Він буде надходити до нашої потенційної аудиторії звичайною поштою, адже це зручніше та зрозуміліше для неї, аніж електронний формат. Наша додаткова послуга – консультації, якщо у громади немає, технічних можливостей, або залишилися якісь питання.

 • Financial Literacy School "Fin4youth"

  The school of financial literacy Fin4youth teaches scholars and youth based on author courses and financial board games. The team of 4 teachers and founder teach in private schools, educational centers, NGO, and CSR companies online and offline in Kyiv, Lviv, on the island of Bali. The mission of the school is financial independence for Ukrainians and the financial prosperity of Ukraine. With us, finances stop being boring and financial literacy becomes a part of your life.

  Школа фінансової грамотності Fin4youth навчає школярів та молодь на авторських курсах та фінансових настільних іграх. Команда з 4 тренерів та засновниці викладає у приватних школах, закладах освіти, НГО та компаніях з КСВ. онлайн, в Києві, Львові та на о.Балі. Місія школи – фінансова незалежність українців та фінансовий добробут України. З нами фінанси перестають бути нудними, а фінансова грамотність стає частиною вашого життя.

 • Dad's brigade

  Dad’s brigade – psychosocial support project for children in the families of dead servicemen as a result of the full-scale invasion of russia. We want children who are experiencing the loss of a loved one to know that their needs are important. We believe that we can bring back a joyful childhood through spending time together, educational activities, game activities and the realization of dreams. The importance of the resource of the relationship, help in adapting to changes, creating a life – the basis of our mentoring program. “Dad’s brigade” – become the power to live fully. Become the power of self-belief. Become the power to dream and believe.

  Бригада тата – проект психосоціальної підтримки дітей у родинах полеглих військовослужбовців внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Ми прагнемо, щоб діти, які переживають втрату близької особи знали – їх потреби важливі. Віримо, що можемо повернути радісне дитинство через спільне проведення часу, розвиваючі заняття, ігрові активності та реалізацію мрій. Важливість ресурсу стосунку, допомога в адаптації до змін, творення життя – основи нашої програми з наставництва. Бригада тата – стань силою жити повноцінно. Cилою повірити в себе. Cилою мріяти та вірити.

 • Galaretka

  A store of locally and nationally produced consumer goods, a share of the profit of which will cover the formation and delivery of grocery packages for the elderly and senile, who find themselves in difficult life circumstances.

  Магазин споживчих товарів локального та національного виробництва, частка прибутку якого буде покривати формування та доставку продуктових пакетів для людей похилого та старечого віку, що опинились у склад складних життєвих обставинах.