Ціль сталого розвитку: Industry, Innovation and Infrastructure

 • MAM (Make Amazing Motherhood)

  Соціальне підприємництво “МАМ” – це ініціатива в м. Чернігів, спрямована на створення спеціалізованого простору для жінок у декреті, де вони можуть відпочивати, оздоровлюватись, навчатись, соціалізуватись та отримувати підтримку для полегшення свого материнства. В рамках програми будуть доступні різноманітні тренінги, такі як йога, фітнес, пілатес, психологія, акушерство-гінекологія, нутріціологія, сексологія, правова підтримка, терапія, масаж, трихологія, стилістика, репродуктологія та творчі тренінги. Для забезпечення зручності матусь, будуть створені окремі онлайн-бази знань, які включатимуть чеклисти, переліки лікарів та лікарень, а також гайди з догляду за дітьми.

  The social entrepreneurship “MAM” is an initiative in Chernihiv aimed at creating a specialized space for women on maternity leave, where they can relax, improve their health, learn, socialize and receive support to facilitate their motherhood. The program will offer a variety of trainings such as yoga, fitness, Pilates, psychology, obstetrics and gynecology, nutrition, sexology, legal support, therapy, massage, trichology, styling, reproductive medicine, and creative trainings.
  To ensure the convenience of mothers, separate online knowledge bases will be created, including checklists, lists of doctors and hospitals, and childcare guides.

 • Mentum

  Mentum прагне забезпечити людей з інвалідністю зручним та ефективним онлайн-інструментом для швидкого оформлення юридичних документів. З використанням шаблонів та напівавтоматичним заповненням , полегшуючи процес отримання документів. Це особливо важливо для людей із проблемами сприйняття інформації та обмеженими можливостями пересування. Надаючи послуги віддалено, ми спрощуємо їхнє життя.

  Mentum aims to provide people with disabilities a convenient and efficient online tool for swift document processing. Utilizing templates and semi-automated filling, we streamline the document acquisition process. This is particularly crucial for individuals facing challenges in information perception and limited mobility. By offering remote services, we simplify their lives

 • Vydala Hromada

  Онлайн-сервіс, що допомагає авторам залучати фінансування, забезпечує друк, логістику до книгарень за відсоток зібраних коштів.

  An online service that helps authors attract funding, provides printing, and ensures logistics to bookstores for a percentage of the funds raised.

 • Youth Space

  Youth Space – перший молодіжний простір/соціальний бізнес в місті Нікополь, що включає в себе: коворкінг, майданчик для подій, крамничку для хенд-мейд та арт-продаж речей, місцевих майстрів, навчальні програми Soft skills для молоді, студентів та учнів старших класів. Цей проект ми будемо запускати спільно з молодіжною радою міста до якої ми входимо. Молодіжний простір це не тільки місце для продажі або заробітку, головна мета це допомога знайти себе, надати психологічну підтримку дітям які лишилися на самоті, і дати зрозуміти що вони не одні.

  Youth Space is the first youth space/ social business in the city of Nikopol, which includes a coworking space, an event venue, a shop for handmade and art sales, local craftsmen, soft skills training programs training programs for youth, students and high school students. We will launch this project together with the city’s youth council, of which we are a member. Youth space is not only a place for to sell or earn money, the main goal is to help them to find themselves, to provide psychological support to children who are left alone, and to make them realize that they are not alone.

 • The Volunteer Map

  “The Volunteer Map” is a project of global coordination between charitable organizations, volunteers and representatives of local administrations. The goal is to simplify the delivery of humanitarian aid to settlements suffering from a humanitarian crisis due to the war in Ukraine. We create a platform that connects groups of people who need help and those who provide it. Our moderators collect information about the needs of local communities, verify them and mark them on the map. It helps to understand the geography of needs, and the condition of people in areas close to hostilities or in refugee resettlement centers. Aid providers would be able to plan a humanitarian mission and evenly distribute humanitarian aid. Charities and volunteers will have access to relevant requests for help, could reserve them for themselves, fulfil and report afterwards.

  The problem of the humanitarian crisis will remain relevant until the country resolves all the consequences of the war. We pursue the global goals of solving the humanitarian and refugee crisis. We can achieve it using digital solutions for interaction between civil society and the government of Ukraine. After the victory, the platform will be reoriented to the coordination of reconstruction projects.

  “Карта Волонтерства” це проект глобальної координації між благодійними організаціями, волонтерами та представниками місцевих адміністрацій. Мета – спрощення постачання гуманітарної допомоги у населені пункти, які потерпають від гуманітарної кризи, через війну в Україні. Ми створюємо платформу, що об’єднує групи людей, які потребують допомоги та тих, хто її надає. Наші модератори збирають інформацію про потреби громад, верифікують їх та наносять на карту. Це допомагає проаналізувати стан людей на територіях близьких до бойових дій чи осередків розселення біженців, зрозуміти географію потреб, спланувати гуманітарну місію та розподілити запити поміж виконавцями. Благодійні організації та волонтери матимуть доступ до релевантних запитів на допомогу, зможуть зарезервувати їх для себе, брати у роботу і звітувати після виконання.

  Проблема гуманітарної кризи залишатиметься актуальною, поки країна не усуне всі наслідки війни. Ми переслідуємо глобальні цілі вирішення гуманітарної кризи та кризи біженців. Досягнути їх ми можемо використовуючи цифрові рішення взаємодії громадянського суспільства та уряду України. Після перемоги платформа буде переорієнтована на координацію проектів із відбудови.

 • Sustainable Agency

  Sustainable Agency is the first consulting agency in Ukraine that specializes in sustainable strategy for small and medium-sized enterprises. Our vision: we strive to generate income according to the principle of 3P (People, Profit, Planet). Our mission: we work to develop and support a new generation of sustainable enterprises in Ukraine. We developed a test to identify the problems of small and medium-sized businesses. Based on it, the Sustainable Agency team will offer an individual guide to a new business strategy with elements of sustainability for your business. Sustainable strategy that comprehensively considers people, planet and profits will help not only solve the pressing problems of today, but also contribute to the long-term success of the company. Be the future, be sustainable!

  Sustainable Agency – це перша в Україні консалтингова агенція, що спеціалізується на сталому стратегуванні малих та середніх підприємств. Наше бачення: ми прагнемо генерувати дохід за принципом 3Р (People, Profit, Planet). Наша місія: ми працюємо, щоб розвивати і підтримувати нове покоління sustainable підприємств в Україні. Ми розробили тест на визначення проблем малого та середнього бізнесу. На основі нього команда Sustainable Agency запропонує індивідуальний гайд нової бізнес-стратегії з елементами sustainability для вашого бізнесу. Стале стратегування, яке всебічно враховує людей, планету та прибутки, допоможе не тільки вирішити нагальні проблеми сьогодення, а й сприятиме довготривалому успіху компанії. Be the future, be sustainable!

 • Sewing Workshop of the Volunteer Humanitarian Staff

  At first, there were several sewing machines and we sewed insoles from old jeans to put on the Ukrainian defenders winter shoes. This is an initiative of people who were not professional seamstresses but wanted to help. We learned to sew more complex things for our military Ukraine`s defenders in a few months. We want to turn into a flexible business, where there will be room for professional growth.

  Спочатку було кілька машинок і ми шили стельки з старих джинсів, щоб вкладати військовим в зимове взуття. Це ініціатива людей які не були професійними швеями, але дуже хотіли допомоги і бути корисними. За кілька місяців ми збільшили асортимент, навчилися відшивати більш складні речі такі як підсумки під АК, розгрузки, сумки під зброси. А саме головне ми побачили потенціал в тому що значна частина команди – це ВПО, і якщо зайнятися півдвищенням кваліфікації та пошуком інвестицій на зарплати це можна перетворити в гнучкий бізнес. Під гнучкістю я маю на увазі концепт ательє, яке може змінити напрям роботи в будь якому напрямку – сьогодні це підсумки, завтра постільна білизна. Робочі місця для людей які базово знали як шити і люблять це робити – це набагато краще ніж коли люди з числа ВПО хватаються за будь-яку роботу аби тільки себе забезпечити. На даний момент це тільки план і більше намір, але ми рішуче налаштовані його втілювати в життя, ставати стабільними і розширюватися.

 • Melt Water Club

  Our company has been developing innovative water purification equipment since 2014. Purification takes place through a natural process — freezing, without the use of filters, reverse osmosis and the addition of chemicals to support the claimed mineral composition. We have partnered with the Kuwait Ministry of Electricity and Water in desalination/water purification and continue to develop to provide the world with a technology that does not depend on permanent replacements and maintenance. But in fact, we did not invent another bicycle, but simply managed to effectively combine nature and technology without violence on the former (filtration, softening, re-filtration). Our technology is an exclusively natural cleaning process. Its final product is structured Tala Voda. We really want to share the result of our technology with the whole world! After all, water is a significant part of us, 80% of the human body consists of water. And fresh water sources decrease their area every year. There are regions where clean drinking water is a real treasure for the population. Melt water production is one of the ways to solve this problem and 100% confidence in quality and health benefit.

  Наша компанія з 2014-го року займається розробкою інноваційного обладнання для очищення води. Очищення відбувається шляхом природного процесу — заморожування, без використання фільтрів, зворотного осмосу та додавання хімікатів, щоб підтримати заявлений мінеральний склад. Ми співпрацювали з Міністерством електрики та води Кувейту у напрямку опріснення/очищення води та продовжуємо розвиватись для того, щоб надати світу технологію, яка не залежить від постійних замінників та обслуговування.   Та насправді ми не вигадували черговий велосипед, а просто змогли ефективно поєднати природу та технології без насилля над першою (фільтрація, пом’якшення, перефільтрація) Наша технологія — це виключно природний процес очищення. Як її кінцевий продукт — це структурована Тала Вода.  Ми дуже хочемо поділитися результатом нашої технології зі всім світом! Адже вода — це вагома частина нас, 80% тіла людини складається з води. А джерела прісної води з кожним роком зменшують свої площі. Існують регіони, де чиста питна вода — це справжній скарб для населення. Виробництво талої води — це один зі шляхів розв’язання цієї проблеми та 100% впевненість в якості та користі.

 • Everything is possible

  Even before the start of the full-scale war in Ukraine, the “EVERYTHING IS POSSIBLE” project was created to meet the needs of people who wanted to work on their mental and physical condition as a reflection of stress from work or various life circumstances, or to work on themselves and their self-development. When the full-scale invasion began, it was later decided to improve this project for the needs of the present time and for future prospects, because the consequences of the war will accompany us after its end. Therefore, the founder of the project Khrystyna Korkuna, as a person who has tremendous experience of psychological help and support in volunteer centers, decided to create this social project and enlisted the support of Margarita – Yuliia Bilyk, who at one time practiced author’s training for the body and communications. Programs of psychological development and support, with the addition of acting tools for people aged 15-65 years, aimed at supporting psychological health and vital activities during the war and after (fighting the consequences in the future)

  Проєкт «ВСЕ МОЖЛИВО» ще до початку повномасштабної війни в Україні створювався для задоволення потреб людей, котрі хотіли попрацювати над своїм псхічним та фізичним станом як рефлексію на стрес від роботи, або різноманітні життєві обставини чи пропрацювати над собою і своїм саморозвитком. Коли почалось повномасштабне вторгнення – було згодом прийнято рішення вдосконалити цей проєкт під потреби теперішнього часу і на майбутні перспективи, адже наслідки війни будуть супроводжувати нас після її закінчення. Тому засновниця проєкту Христина Коркуна, як люди яка має колосальний досвід психологічної допомоги і підтримки в волонтерських центрах вирішила створити даний соціальний проєкт і заручилась підтримкою Маргарити – Юлії Білик, яка в свій час практикувала авторські тренінги для тіла і комунікацій. Програми психологічного розвитку та підтримки,з додаванням акторських інструментів для людей віком від 15-65років,спрямовані на підтримку психологічного здоров’я та життєдіяльності під час війни та після(боротьба з наслідками в майбутньому)

 • CCW Change. Collect. Win

  Millions of tons of garbage are thrown into landfills in Ukraine every year. In 2021, more than 10 million tons of household waste were thrown away. And UAH 5.15 billion was spent on their transportation, which is like more than half of the largest regional budget of the Dnipropetrovsk region, or the budget of the Lviv region for 2021. Now the question: what we can do with this to keep these funds in our pockets and increase them? That’s right, start recycling. Imagine if 30% were handed over for sorting and for this they would receive UAH 10.06 billion, which easily covers the costs of garbage transportation And that’s why we offer you, it’s easy to do it with us, and also get a gift for it! We are the CCW team. C – collect and hand over C – compete and change W – win and get prizes Submit plastic and other materials and become a participant in the competition! To then process it in our creative workshop. And get a cool thing for the house from your plastic.

  Що року в Україні викидаються мільйони тонн сміття на полігони та звалища. Так за 2021 рік було викинуто більше 10 млн тонн побутових відходів. А на їх перевезення було витрачено 5,15 млрд грн, а це як більше половини найбільшого обласного бюджету Дніпропетровської обл, або бюджет Львівської області на 2021 рік. Тепер питання, а що з цим можемо зробити, щоб ці кошти залишити у своїх карманах та збільшити? Правильно, здати це сміття. Уяви, якби 30 % здали на сортування і за це б отримали 10,06 млрд грн, що легко покриває витрати на перевезення сміття. І тому ми пропонуємо тобі, легко це зробити з нами, ще й отримати за це подарунок! Ми це команда CCW С – збирай і здавай С – змагайся і змінюйся W – вигравай і отримуй призи Здавай пластик та інші матеріали та ставай учасником конкурсу! Щоб потім переробити його в нашій креативний майстерні. І отримати круту річ для будинку.

 • Arrow Foundation

  Arrow is a charitable foundation that unites entrepreneurs and creators for the common goal of helping those in need. Together, we create unique products, the profit from which goes to help vulnerable segments of the population: the seriously ill, orphans, refugees, and victims of war. Our mission is to help people see the invisible problems of the people around them and help solve them. The fund’s monetization model differs from the accepted system of regular donations. Here, the user performs charity simply by satisfying his own needs. The project “Irreplaceable People” tells about the destinies of people who have suffered grief. Separate fundraising for them will take place through the sale of project goods, the packages of which contain a special qr code, which allows the user to become the owner of an NFT token when scanning it. Each NFT will have a different value, which is reflected in the points that will be awarded for it. Later, these points can be exchanged for partner goods.

  Arrow це благодійний фонд, який об’єднує підприємців та творців для спільної мети — допомагати тим, кому це необхідно. Разом ми створюємо унікальні продукти, прибуток від яких йде на допомогу незахищеним верствам населення: важкохворим, сиротам, біженцям та жертвам війни.Наша місія допомогти людям побачити неочевидні проблеми людей поруч та допомогти з їх вирішенням. Модель монетизації фонду відрізняється від прийнятої системи звичайних пожертвувань. Тут користувач здійснює благодійність просто задовільняючи власні потреби. Проект «Незамінні люди» розповідає про долі людей, яких спіткало горе. Окремий збір коштів для них буде відбуватись за допомогою продажу товарів проєкту, на упаковках яких міститься спеціальний qr-код, що, при переході по ньому, дозволяє користувачу стати власником NFT-токену. Кожен NFT матиме різну цінність, що відображена в балах, які за неї нараховуватимуться. Згодом, ці бали можна буде обмінювати на товари партнерів.

 • Eco Hub "Plan E"

  Eco hub “Plan E”. A green ecosystem, that unites more than 10 completely different elements: vegan café, clothes library, coworking, offices for eco-innovative companies, event spaces, recycling station and lots of other components that can unite like-minded people in a big community and boost eco-conscious culture in Ukraine. Environmental friendliness is key to all our services, however, the fundamental basis without which the hub cannot exist – is people. During the past 6 challenging month of war, more than 200 000 of refugees from Eastern and Southern Ukraine fled to Vinnytsia region. A great number of people are still adjusting and trying to find their new place in this turbulent life. For them we created “Plan E events” that will be a starting point to build up the whole eco hub. Networking, educational and cultural events will be organised for the internally displaced Ukrainians and locals in order to help them establish stronger contacts, learn new vital information and just relax their minds. To make support “Plan E event” financially, our team is going to provide consulting services in the area of grant writing and management, as well as environmental project and event management. Part of the profit from consultancy practice will support our social mission – building strong eco-conscious community and allow us to reinvest and build the hub itself.

  Екохаб «План Е». Зелена екосистема в квадраті (Екосистема2), яка об’єднує понад 10 абсолютно різних елементів: веганське кафе та zero waste shop, бібліотека одягу, коворкінг, офіси еко-інноваційних компаній, івент-простори, станція переробки та багато інших компонентів, які об’єднають однодумців в єдину спільноту та підвищать екологічну культуру в Україні. Екологічність є ключем до всіх наших послуг, однак фундаментальною основою, без якої хаб не може існувати – це люди. За останні 6 важких місяців війни на Вінниччину вимушено переїхало понад 200 тис. українців зі Сходу та Півдня України. Велика кількість людей все ще адаптуються і намагаються знайти своє нове місце в житті. Для них ми створили «події Plan Е», які стануть відправною точкою для побудови цілого екохабу. Буде організовано нетворкінг, освітні та культурні заходи для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, щоб допомогти їм налагодити відносини між собою, дізнатися нову важливу інформацію та просто відпочити. Щоб фінансово підтримати «Plan E», наша команда буде надавати консалтингові послуги у сфері грантрайтингу, проєктного та івент-менеджменту. Частина прибутку від консультаційної діяльності підтримає нашу соціальну місію – створення екологічно свідомої спільноти та дозволить нам реінвестувати та побудувати сам хаб.

 • AI-застосунок для carbon-менеджменту "Quantularis"

  Quantularis – інтелектуальна нейропедагогічна AI-платформа для створення промислових стартап-екосистем в сфері квантової декарбонізації, підготовки carbon-менеджерів і проектування переробки СО2 в квантові матеріали. Quantularis підсилює промислову декарбонізацію технологіями поляритонної хімії, нейроморфних мереж і квантової математики – для вирішення глобальних кліматичних проблем.

  Quantularis – is a neuropedagogical AI-platform for the growth of industrial startup ecosystems in the field of quantum decarbonization, the training of carbon managers and the design of CO2 conversion into quantum materials. Quantularis enhances industrial decarbonization with polaritonic chemistry, neuromorphic networks, and quantum mathematics technologies – to address global climate challenges.