Ціль сталого розвитку: Responsible Consumption and Production

 • MAM (Make Amazing Motherhood)

  Соціальне підприємництво “МАМ” – це ініціатива в м. Чернігів, спрямована на створення спеціалізованого простору для жінок у декреті, де вони можуть відпочивати, оздоровлюватись, навчатись, соціалізуватись та отримувати підтримку для полегшення свого материнства. В рамках програми будуть доступні різноманітні тренінги, такі як йога, фітнес, пілатес, психологія, акушерство-гінекологія, нутріціологія, сексологія, правова підтримка, терапія, масаж, трихологія, стилістика, репродуктологія та творчі тренінги. Для забезпечення зручності матусь, будуть створені окремі онлайн-бази знань, які включатимуть чеклисти, переліки лікарів та лікарень, а також гайди з догляду за дітьми.

  The social entrepreneurship “MAM” is an initiative in Chernihiv aimed at creating a specialized space for women on maternity leave, where they can relax, improve their health, learn, socialize and receive support to facilitate their motherhood. The program will offer a variety of trainings such as yoga, fitness, Pilates, psychology, obstetrics and gynecology, nutrition, sexology, legal support, therapy, massage, trichology, styling, reproductive medicine, and creative trainings.
  To ensure the convenience of mothers, separate online knowledge bases will be created, including checklists, lists of doctors and hospitals, and childcare guides.

 • Horodynka

  Створення відкритого простору екоферми “Городинка” з органічного вирощування городини збільшить економічну доступність харчових продуктів городництва адже надасть можливість придбання усіма соціальними і демографічними групами населення в місцевих умовах основних харчових продуктів. Екоферма матиме демонстраційний формат, відкритий доступ для споживачів з можливість спостерігати, а за бажанням приймати участь у процесах виробництва, отримати необхідну інформацію щодо раціонального і збалансованого харчування.

  The creation of an open space of the Horodynka eco-farm for organic vegetable growing will increase the economic availability of food products from gardening, as it will provide an opportunity for all social and demographic groups of the population to purchase basic food products in local conditions. The eco-farm will have a demonstration format, open access for consumers with the opportunity to observe and, if desired, participate in the production processes, to obtain the necessary information about rational and balanced nutrition.

 • Kreativ_Zhytomyr

  Впевнені, про Житомирщину та про її митців/митчинь мають дізнатися усі, а саме тому ми запускаємо соціальне підприємництво “Kreativ_Zhytomyr” – святе місце креативної Житомирщини – проєкт, який дозволить митцям та митчиням продемонструвати жителям та гостям Житомирщини свої роботи, а також сприяти розвитку туризму у місті Житомир. Наша місія: розвиток потенціалу митців/митчинь Житомирщини шляхом задіяння їх творчості та робіт до розвитку туризму Житомирщини та формування групи товарів, що символізує Житомирщину.

  We are sure that everyone should learn about Zhytomyr region and its artists, and that is why we are launching the social enterprise “Kreativ_Zhytomyr” – the holy place of creative Zhytomyr region – a project that will allow artists and artists to demonstrate their works to the residents and guests of Zhytomyr region, as well as promote the development tourism in the city of Zhytomyr.
  Our mission: development of the potential of artists/artists of Zhytomyr region by using their creativity and works for the development of tourism in Zhytomyr region and formation of a group of products symbolizing Zhytomyr region.

 • Travelling bag

  TARILKA NGO is the first food bank in Ukraine, which has been operating in Lviv since October 2019.

  Every day we are approached by people in need and cannot buy basic food. Our visitors are pensioners, orphans, IDPs, large families and people with disabilities.

  Usually, they put the grocery sets received from us in their plastic bags. We want to replace them with reusable eco-bags that people in need will be able to use in everyday life.

  We plan to involve designers and ateliers who will provide us with scraps of fabric, and we also want to enable IDP volunteers to learn cutting and sewing skills, which can be useful for them in employment.

  Since we plan to brand our eco-bags with interesting designs, we will be able to sell them as merch.

  Thus we will:

  • reduce the amount of plastic bags and textile waste,
  • help interested unemployed people learn a new profession,
  • provide the project with further self-financing.

   

  ГО “ТАРІЛКА” – це перший продовольчий банк в Україні, який із жовтня 2019 року працює у м. Львів.

  Щодня до нас звертаються люди, які перебувають у скрутному становищі і не можуть придбати базові продукти харчування. Наші відвідувачі – це пенсіонери, сироти, ВПО, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю.

  Зазвичай вони складають отримані у нас продуктові набори у свої поліетиленові пакети. Ми хочемо замінити їх на багаторазові еко-торбини, які потребуючі зможуть використовувати і в повсякденному житті.

  Ми плануємо залучити до співпраці дизайнерів та ательє, які віддаватимуть нам обрізки тканин, а також хочемо дати змогу волонтерам із числа ВПО освоїти навички крою та шиття, які можуть стати їм у пригоді при працевлаштуванні.

  Оскільки ми плануємо брендувати наші еко-торбини цікавими дизайнами, то зможемо їх продавати як мерч.

  Таким чином ми:

  • зменшимо кількість поліетиленових пакетів та текстильних відходів,
  • допоможемо зацікавленим безробітним освоїти нову професію,
  • забезпечимо проєкту подальше самофінансування.

 • The Volunteer Map

  “The Volunteer Map” is a project of global coordination between charitable organizations, volunteers and representatives of local administrations. The goal is to simplify the delivery of humanitarian aid to settlements suffering from a humanitarian crisis due to the war in Ukraine. We create a platform that connects groups of people who need help and those who provide it. Our moderators collect information about the needs of local communities, verify them and mark them on the map. It helps to understand the geography of needs, and the condition of people in areas close to hostilities or in refugee resettlement centers. Aid providers would be able to plan a humanitarian mission and evenly distribute humanitarian aid. Charities and volunteers will have access to relevant requests for help, could reserve them for themselves, fulfil and report afterwards.

  The problem of the humanitarian crisis will remain relevant until the country resolves all the consequences of the war. We pursue the global goals of solving the humanitarian and refugee crisis. We can achieve it using digital solutions for interaction between civil society and the government of Ukraine. After the victory, the platform will be reoriented to the coordination of reconstruction projects.

  “Карта Волонтерства” це проект глобальної координації між благодійними організаціями, волонтерами та представниками місцевих адміністрацій. Мета – спрощення постачання гуманітарної допомоги у населені пункти, які потерпають від гуманітарної кризи, через війну в Україні. Ми створюємо платформу, що об’єднує групи людей, які потребують допомоги та тих, хто її надає. Наші модератори збирають інформацію про потреби громад, верифікують їх та наносять на карту. Це допомагає проаналізувати стан людей на територіях близьких до бойових дій чи осередків розселення біженців, зрозуміти географію потреб, спланувати гуманітарну місію та розподілити запити поміж виконавцями. Благодійні організації та волонтери матимуть доступ до релевантних запитів на допомогу, зможуть зарезервувати їх для себе, брати у роботу і звітувати після виконання.

  Проблема гуманітарної кризи залишатиметься актуальною, поки країна не усуне всі наслідки війни. Ми переслідуємо глобальні цілі вирішення гуманітарної кризи та кризи біженців. Досягнути їх ми можемо використовуючи цифрові рішення взаємодії громадянського суспільства та уряду України. Після перемоги платформа буде переорієнтована на координацію проектів із відбудови.

 • Talents for U

  Talents for U is an agency that helps specialists who are in Ukraine and have lost financial stability to find their niche and regular clients abroad.

  We are forming a pool of European and American companies that will order corporate services from the specialists we have verified.

  We have an outsourced/outstaffed model, so after an interview and checking the expertise of a specialist, we take all else:

  • accounting 
  • “packaging” them as a specialists
  • promoting and selling their services
  • management and communication of the work process.

  We will send a percentage of the profit to volunteers who help Ukraine.

  Before ordering the service, the client can test the specialist by purchasing a trial service, consultation or materials. We direct 85% of the profit from these sales to protect the people of Ukraine.

  Thus, the companies cooperating with us help Ukraine as efficiently as possible:

  • they help people in frontline through verified volunteers
  • employ Ukrainians -> bring currency and taxes to Ukraine -> the state can direct funds to the army and pay salaries

  __________________________________________________

  Talents for U – це агенція, що допомагає фахівцям, які знаходяться в Україні і втратили фінансову стабільність, знайти свою нішу та постійних клієнтів за кордоном. Ми формуємо пул європейських і американських компаній, які замовлятимуть у перевірених нами спеціалістів корпоративні послуги.

  Ми працюємо за аутсорс/аутстаф моделлю, тому після співбесіди і перевірки нами експертизи фахівця, все інше беремо на себе:

  • бухгалтерію
  • “упаковку” як спеціаліста
  • просування і продаж послуг
  • менеджмент і комунікацію робочого процесу.

  Відсоток від прибутку ми будемо спрямовувати нашим друзям-волонтерам що допомагають ЗСУ.

  Перед тим, як замовляти послугу, клієнт може протестувати фахівця, придбавши пробну послугу, консультацію або матеріали по темі, що цікавить. 85% прибутку від цих продажів ми спрямовуємо ЗСУ.

  Купуючи на платформі іноземці максимально ефективно допомагають Україні, тому що при кожній купівлі вони:

  • підтримують українську армію
  • заводять в країну валюту, податки, створюють нові робочі місця. Держава має змогу утримувати армію і виплачувати зарплати держ.працівникам
  • допоможуть українцям протестувати ідеї бізнесів, перепрофілюватись, масштабуватись за кордон і повірити в себе

 • Sustainable Agency

  Sustainable Agency is the first consulting agency in Ukraine that specializes in sustainable strategy for small and medium-sized enterprises. Our vision: we strive to generate income according to the principle of 3P (People, Profit, Planet). Our mission: we work to develop and support a new generation of sustainable enterprises in Ukraine. We developed a test to identify the problems of small and medium-sized businesses. Based on it, the Sustainable Agency team will offer an individual guide to a new business strategy with elements of sustainability for your business. Sustainable strategy that comprehensively considers people, planet and profits will help not only solve the pressing problems of today, but also contribute to the long-term success of the company. Be the future, be sustainable!

  Sustainable Agency – це перша в Україні консалтингова агенція, що спеціалізується на сталому стратегуванні малих та середніх підприємств. Наше бачення: ми прагнемо генерувати дохід за принципом 3Р (People, Profit, Planet). Наша місія: ми працюємо, щоб розвивати і підтримувати нове покоління sustainable підприємств в Україні. Ми розробили тест на визначення проблем малого та середнього бізнесу. На основі нього команда Sustainable Agency запропонує індивідуальний гайд нової бізнес-стратегії з елементами sustainability для вашого бізнесу. Стале стратегування, яке всебічно враховує людей, планету та прибутки, допоможе не тільки вирішити нагальні проблеми сьогодення, а й сприятиме довготривалому успіху компанії. Be the future, be sustainable!

 • CCW Change. Collect. Win

  Millions of tons of garbage are thrown into landfills in Ukraine every year. In 2021, more than 10 million tons of household waste were thrown away. And UAH 5.15 billion was spent on their transportation, which is like more than half of the largest regional budget of the Dnipropetrovsk region, or the budget of the Lviv region for 2021. Now the question: what we can do with this to keep these funds in our pockets and increase them? That’s right, start recycling. Imagine if 30% were handed over for sorting and for this they would receive UAH 10.06 billion, which easily covers the costs of garbage transportation And that’s why we offer you, it’s easy to do it with us, and also get a gift for it! We are the CCW team. C – collect and hand over C – compete and change W – win and get prizes Submit plastic and other materials and become a participant in the competition! To then process it in our creative workshop. And get a cool thing for the house from your plastic.

  Що року в Україні викидаються мільйони тонн сміття на полігони та звалища. Так за 2021 рік було викинуто більше 10 млн тонн побутових відходів. А на їх перевезення було витрачено 5,15 млрд грн, а це як більше половини найбільшого обласного бюджету Дніпропетровської обл, або бюджет Львівської області на 2021 рік. Тепер питання, а що з цим можемо зробити, щоб ці кошти залишити у своїх карманах та збільшити? Правильно, здати це сміття. Уяви, якби 30 % здали на сортування і за це б отримали 10,06 млрд грн, що легко покриває витрати на перевезення сміття. І тому ми пропонуємо тобі, легко це зробити з нами, ще й отримати за це подарунок! Ми це команда CCW С – збирай і здавай С – змагайся і змінюйся W – вигравай і отримуй призи Здавай пластик та інші матеріали та ставай учасником конкурсу! Щоб потім переробити його в нашій креативний майстерні. І отримати круту річ для будинку.

 • Eco Hub "Plan E"

  Eco hub “Plan E”. A green ecosystem, that unites more than 10 completely different elements: vegan café, clothes library, coworking, offices for eco-innovative companies, event spaces, recycling station and lots of other components that can unite like-minded people in a big community and boost eco-conscious culture in Ukraine. Environmental friendliness is key to all our services, however, the fundamental basis without which the hub cannot exist – is people. During the past 6 challenging month of war, more than 200 000 of refugees from Eastern and Southern Ukraine fled to Vinnytsia region. A great number of people are still adjusting and trying to find their new place in this turbulent life. For them we created “Plan E events” that will be a starting point to build up the whole eco hub. Networking, educational and cultural events will be organised for the internally displaced Ukrainians and locals in order to help them establish stronger contacts, learn new vital information and just relax their minds. To make support “Plan E event” financially, our team is going to provide consulting services in the area of grant writing and management, as well as environmental project and event management. Part of the profit from consultancy practice will support our social mission – building strong eco-conscious community and allow us to reinvest and build the hub itself.

  Екохаб «План Е». Зелена екосистема в квадраті (Екосистема2), яка об’єднує понад 10 абсолютно різних елементів: веганське кафе та zero waste shop, бібліотека одягу, коворкінг, офіси еко-інноваційних компаній, івент-простори, станція переробки та багато інших компонентів, які об’єднають однодумців в єдину спільноту та підвищать екологічну культуру в Україні. Екологічність є ключем до всіх наших послуг, однак фундаментальною основою, без якої хаб не може існувати – це люди. За останні 6 важких місяців війни на Вінниччину вимушено переїхало понад 200 тис. українців зі Сходу та Півдня України. Велика кількість людей все ще адаптуються і намагаються знайти своє нове місце в житті. Для них ми створили «події Plan Е», які стануть відправною точкою для побудови цілого екохабу. Буде організовано нетворкінг, освітні та культурні заходи для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, щоб допомогти їм налагодити відносини між собою, дізнатися нову важливу інформацію та просто відпочити. Щоб фінансово підтримати «Plan E», наша команда буде надавати консалтингові послуги у сфері грантрайтингу, проєктного та івент-менеджменту. Частина прибутку від консультаційної діяльності підтримає нашу соціальну місію – створення екологічно свідомої спільноти та дозволить нам реінвестувати та побудувати сам хаб.