Ціль сталого розвитку: Zero Hunger

 • Sita Nation

  Сита Нація-проект, який хоче подолати проблему бідності за допомогою соціального бізнесу, а саме на інкубації та вирощування курчат, 20% з яких віддавати адресно ВПО, які залишилися проживати в Закарпатській області через зрушені будинки. Через наявність курчат, люди будуть мати щодня яйця або м’ясо яке буде їх годувати, а також ми можемо їм допомогти розпочати власну справу по вирощуванню курчат, тим самем подолаємо проблему голоду, безробіття та бідності.

  Sita Nation is a project that wants to overcome the problem of poverty with the help of social business, namely the incubation and raising of chickens, 20% of which will be given to IDPs who remained in Zakarpattia Oblast due to displaced houses. Due to the presence of chickens, people will have eggs or meat to feed them every day, and we can also help them start their own chicken farming business, thereby overcoming the problem of hunger, unemployment and poverty.

 • The Volunteer Map

  “The Volunteer Map” is a project of global coordination between charitable organizations, volunteers and representatives of local administrations. The goal is to simplify the delivery of humanitarian aid to settlements suffering from a humanitarian crisis due to the war in Ukraine. We create a platform that connects groups of people who need help and those who provide it. Our moderators collect information about the needs of local communities, verify them and mark them on the map. It helps to understand the geography of needs, and the condition of people in areas close to hostilities or in refugee resettlement centers. Aid providers would be able to plan a humanitarian mission and evenly distribute humanitarian aid. Charities and volunteers will have access to relevant requests for help, could reserve them for themselves, fulfil and report afterwards.

  The problem of the humanitarian crisis will remain relevant until the country resolves all the consequences of the war. We pursue the global goals of solving the humanitarian and refugee crisis. We can achieve it using digital solutions for interaction between civil society and the government of Ukraine. After the victory, the platform will be reoriented to the coordination of reconstruction projects.

  “Карта Волонтерства” це проект глобальної координації між благодійними організаціями, волонтерами та представниками місцевих адміністрацій. Мета – спрощення постачання гуманітарної допомоги у населені пункти, які потерпають від гуманітарної кризи, через війну в Україні. Ми створюємо платформу, що об’єднує групи людей, які потребують допомоги та тих, хто її надає. Наші модератори збирають інформацію про потреби громад, верифікують їх та наносять на карту. Це допомагає проаналізувати стан людей на територіях близьких до бойових дій чи осередків розселення біженців, зрозуміти географію потреб, спланувати гуманітарну місію та розподілити запити поміж виконавцями. Благодійні організації та волонтери матимуть доступ до релевантних запитів на допомогу, зможуть зарезервувати їх для себе, брати у роботу і звітувати після виконання.

  Проблема гуманітарної кризи залишатиметься актуальною, поки країна не усуне всі наслідки війни. Ми переслідуємо глобальні цілі вирішення гуманітарної кризи та кризи біженців. Досягнути їх ми можемо використовуючи цифрові рішення взаємодії громадянського суспільства та уряду України. Після перемоги платформа буде переорієнтована на координацію проектів із відбудови.

 • Melt Water Club

  Our company has been developing innovative water purification equipment since 2014. Purification takes place through a natural process — freezing, without the use of filters, reverse osmosis and the addition of chemicals to support the claimed mineral composition. We have partnered with the Kuwait Ministry of Electricity and Water in desalination/water purification and continue to develop to provide the world with a technology that does not depend on permanent replacements and maintenance. But in fact, we did not invent another bicycle, but simply managed to effectively combine nature and technology without violence on the former (filtration, softening, re-filtration). Our technology is an exclusively natural cleaning process. Its final product is structured Tala Voda. We really want to share the result of our technology with the whole world! After all, water is a significant part of us, 80% of the human body consists of water. And fresh water sources decrease their area every year. There are regions where clean drinking water is a real treasure for the population. Melt water production is one of the ways to solve this problem and 100% confidence in quality and health benefit.

  Наша компанія з 2014-го року займається розробкою інноваційного обладнання для очищення води. Очищення відбувається шляхом природного процесу — заморожування, без використання фільтрів, зворотного осмосу та додавання хімікатів, щоб підтримати заявлений мінеральний склад. Ми співпрацювали з Міністерством електрики та води Кувейту у напрямку опріснення/очищення води та продовжуємо розвиватись для того, щоб надати світу технологію, яка не залежить від постійних замінників та обслуговування.   Та насправді ми не вигадували черговий велосипед, а просто змогли ефективно поєднати природу та технології без насилля над першою (фільтрація, пом’якшення, перефільтрація) Наша технологія — це виключно природний процес очищення. Як її кінцевий продукт — це структурована Тала Вода.  Ми дуже хочемо поділитися результатом нашої технології зі всім світом! Адже вода — це вагома частина нас, 80% тіла людини складається з води. А джерела прісної води з кожним роком зменшують свої площі. Існують регіони, де чиста питна вода — це справжній скарб для населення. Виробництво талої води — це один зі шляхів розв’язання цієї проблеми та 100% впевненість в якості та користі.

 • Galaretka

  A store of locally and nationally produced consumer goods, a share of the profit of which will cover the formation and delivery of grocery packages for the elderly and senile, who find themselves in difficult life circumstances.

  Магазин споживчих товарів локального та національного виробництва, частка прибутку якого буде покривати формування та доставку продуктових пакетів для людей похилого та старечого віку, що опинились у склад складних життєвих обставинах.